Kulturhuset i Guovdageaidnu, der det er planlagt felles utstilling
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Plan om
Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv

Initiativtakere til felles senter var kommunen, ved daværende ordfører Johan Vasara og varaordfører Anders S. Buljo
(Foto: Svein Lund)

I Guovdageaidnu er det ei rekke organisasjoner og institusjoner som arbeider for å gi informasjon om natur, naturbruk, forskjellige kulturuttrykk og lokal historie. Våren 2018 tok kommunen initiativ til å samordne disse til et felles besøkssenter for natur, kultur og verdensarv.
Meahcceguovddáš har hele tida deltatt i dette arbeidet og har vært en pådriver for å få det gjennomført. Dessverre har det vært en del problemer på veien, men det kan nå se ut til at det nærmer seg en løsning.
Her legger vi fram noen hendinger i saka med link til noen viktige dokumenter.

Initiativ fra Guovdageaidnu kommune

Det første møtet om felles senter, 06.04.2018
(Foto: Svein Lund)

Karen Marie Eira Buljo legger fram Meahcceguovddáš sitt syn på felles senter.
(Foto: Svein Lund)

Etter samtaler med flere av sentrene inviterte ordføreren til et felles møte et møte med organisasjoner og institusjoner som kunne være interessert i å samarbeide om felles senter.
03.04.2018 Invitasjon til møte 06.04.2018
06.04.2018 Referat fra møte 06.04,2018

Deretter blei det invitert til et nytt møte, men vi har ikke funnet noe referat fra dette, og er usikre på om det blei avholdt da.
09.04.2018 Invitasjon til møte 20.04.2018

Saka blei så lagt fram for formannskap og kommunestyre:
26.04.2018 Samlet saksframstilling – Intensjonsvedtak om senter for samisk kultur og verdensarv

På grunnlag av dette gjorde kommunestyret vedtak om at man var positiv til oppretting av senteret, at oppretting skulle skje i oktober 2018 og det blei oppnevnt ei referansegruppe på tre kommunestyremedlemmer som skulle arbeide videre med saka.
14.06.2018 Vedtak i kommunestyret

Første utredning – Musikkfestivalen

Forsida av utredninga fra Musikkfestivalen

Etter oppdrag fra kommunen gjorde Musikkfestivalen v/ Ol Johan Gaup i 2018 prosjektbeskrivelsen Prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu.

Tanken var å gjennomføre et pilotprosjekt i 2019, der det blei laga mindre utstillinger på Kulturhuset. I utgangspunktet skulle den første utstillinga være klar til Samefolkets dag 2019 og det øvrige til påske. Dette skulle gjøres innafor et budsjett på kr. 600.000,- Med utgangspunkt i denne skulle det bli permanent drift med større utstillinger fra 2020, og det skulle da også inneholde besøkssenter for Anárjohka nasjonalpark. Tanken var at kommunen skulle eie pilotprosjektet, men at dette seinere kunne overføres til en nyoppretta institusjon.
26.11.2018 var det et samarbeidsmøte mellom forskjellige institusjoner, der Musikkfestivalen orienterte om prosjektplanen. Kommunen var ikke tilstede på dette møtet.
Ovttasbargočoahkkin – referáhta

Deltakerne var innstilte på å få første del av utstillinga klar til Samefolkets dag, 06.02.2019.

28.11.2018 Samlet saksframstilling – Prosjekt Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu
[NB! På grunn av endringer i kommunens arkivsystem fungerer dessverre ikke denne og de følgende linkene for tid. Vi arbeider med å få dette på plass igjen.]
Prošeakta - galledanguovddáš luondu, kultuvra ja máilmmiárbi Guovdageainnus
Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å godta utredninga fra Musikkfestivalen, gi ordføreren fullmakt til å inngå avtale med Musikkfestivalen om gjennomføring av prosjektet og formannskapet til oppnevning av styringsgruppe og faglig råd.

På grunnlag av prosjektbeskrivelsen og kommunestyrets vedtak orienterte så kommunen samarbeidspartnerne:
20.12.2018 Referat fra orienteringsmøte vedr. etablering av Senter for samisk kultur og verdensarv

Planen om deler av utstillinga klar til februar og resten til april viste seg ikke realistisk å gjennomføre, bl.a. fordi det var vanskelig å få engasjert kvalifiserte folk til å utforme utstillingene. Musikkfestivalen måtte derfor i mars 2019 søke om utsatt frist på gjennomføring av prosjektet. Dette blei innvilga på vilkår av at man sendte en ny tidsplan, men noen slik revidert tidsplan for prosjektet synes ikke å ha kommet inn til kommunen. I november 2019 ba Musikkfestivalen om å få utbetaling fra kommunen, men fikk til svar at de ikke har mottatt noen rapport fra prosjektet og at det heller ikke har kommet opp noen utstilling utover det Meahcceguovddáš har satt opp. I desember 2019 trakk da Musikkfestivalen tilbake utbetalingskravet.

Lovlig vedtak?

Det har flere ganger i prosessen blitt stilt spørsmål om behandlinga og bevilgninga var gjort juridisk rett fra kommunens side. Det gjelder bl.a. i forhold til reglene for offentlige anskaffelser. Derfor bestilte kommunen en juridisk vurdering om dette fra Finnut. Da vedtaket blei gjort i kommunestyret 13.12.2018 var denne ikke kommet, og det blei i vedtaket tatt et forbehold:
"Vedtaket forutsettes å ikke være i strid med regler om off.anskaffelser". Vurderinga fra Finnut kom like etterpå, og konkluderte med at det var vanskelig å si, men at de ut fra de informasjonene de hadde helte i retning av at dette var å regne som tilskudd og ikke som anskaffelse, og dermed var lovlig.
18.12.2018 Vurdering fra Finnut"

Kommuneadministrasjonen var likevel usikker, noe som kommer fram i denne saksframstillinga:
21.01.2019 Samlet saksframstilling – Tilskudd til prosjekt Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino
Formannskapet valgte likevel å bevilge kr. 600.000 til pilotprosjektet ved Musikkfestivalen.

Saka kom så opp igjen høsten 2019, bl.a. etter dette brevet:
16.11.2019 Klage fra Govvagiisá

Resultatet var at saka måtte opp til ny behandling:
28.11.2019 Saksfremlegg – Ny vurdering av prosjektet Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino.

Kommunestyret vedtok da å stoppe utbetalinga, og at saka måtte opp igjen i kommunestyret i 2020 til ny behandling, bl.a. for å sikre at vedtaket blei i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Etter det blei saka utsatt gang på gang.
På kommunestyremøte oktober 2020 lova ordføreren at senteret nå skulle bli prioritert.
Vi har ikke funnet noen dokumenter fra kommunen i 2020 og 2021.

Nytt initiativ – Meahcceguovddáš / Arctic Prime

I 2021 tok styret i Meahcceguovddáš et nytt initiativ til å få fart i planene om felles senter. Med støtte fra kommunens utviklingsselskap Ovddos blei det satt i gang et forstudie leda av konsulentselskapet Arctic Prime. De intervjua ei rekke mulige samarbeidspartnere og innkalte til møte i januar 2022. Meahcceguovddáš var da oppdragsgiver og prosjekteier og det blei oppretta ei styringsgruppe for prosjektet, med 10-12 representanter for institusjoner og organisasjoner i Guovdageaidnu. Rapport fra forstudie.

- Meahcceguovddáš søkte så finansiering til å fortsette arbeidet og fikk februar 2023 fikk vi endelig melding om at vi har fått tilstrekkelig penger til å videreføre arbeidet. Det blei igjen gjort av Arctic Prime, på oppdrag av styret i Meahcceguovddáš. Dette blei avslutta i februar 2024.
Rapport fra forprosjekt
Plan for hovedprosjekt.

Aktuelle samarbeidspartnere

I kommunens sakspapir av 28.11.2018 er følgende oppgitt som samarbeidspartnere:
Luovvi luohtteguovddáš (Initiativ til joikesenter)
Govvagiisá (Samling av gamle bilder fra Guovdageaidnu)
Guovdageainnu Meahcceguovddáš
Beaivváš sámi teahter
Anárjohka nasjonalparkstyre

I tillegg har disse organisasjonene og institusjonene mer eller mindre deltatt i arbeidet eller meldt at de ønsker å delta::
Juoiggalasat (forening for joikere)
Gilišillju (RidduDuottarMuseat) (Museum)
Giellagiisá (Kommunalt samisk språksenter)
Guovdageainnu historjásearvi
Musikkfestivalen
Naturvernforbundet i Ávjovárri
Sámi bivdo- ja meahcástansearvi
Verdensarvkoordinator Struve

Disse organisasjonene og institusjonene er det aktuelt å invitere med:
ABAS (Frivillighetssentral)
Guovdageainnu musihkkariid searvi
Dáiddadállu (Kunstnersenter)
Tuvrrahaset (Turlag)

Aktuelle kommunale organer:
– Kommunestyre, formannskap
– Hovedutvalg for kultur
– Naturforvalter
– Giellagiisá (Språksenter)

Hva har Meahcceguovddáš gjort?

– Vi deltok på det første møtet om felles senter og har seinere deltatt på alle møter vi har blitt invitert til.
– Denne saka har vært oppe på ei rekke styremøter og årsmøter i tida 2018-21. Les Utdrag av møtereferat
– Vi har dokumentert natur og naturbruk i Guovdageaidnu på nettsida meahcci.info og der er også en del materiale som kan brukes i forbindelse med tema som kulturaktiviteter, verneområder og verdensarv.
– Vi har samla inn flere hundre bilder av dyre-, plante- og sopparter, landskapsformasjoner og dokumentasjon av naturbruk, og vi har kontrakt med fotografer/rettighetshavere som gir rett til å bruke disse også i utstilling.
– Da det kom fram at man ønska ei prøveutstilling til 06.02.2019, laga vi ei utstilling med presentasjon av Meahcceguovddáš og av Nussir-gruveplanen. Denne satte vi opp på Báktehárji idrettshall til feiringa av Samefolkets Dag.
– Vi bestemte oss for til pilotprosjektet å prioritere ei utstilling vi ville kalle "Guovdageainnu meahci riggodagat", med bilder av en del utvalgte arter og med tekst om bruk av dem.
– Da det i november 2019 blei avklart at Beaivváš teater skulle ta seg av utforminga av utstillinga, skreiv vi brev til Musikkfestivalen og medarbeiderne om hva vi kunne bidra med. Etter møte med Beaivváš sendte vi Brev til Beaivváš / Musikkfestivalen om utstilling på kulturhuset, der vi konkretiserte hva vi ville levere av tekst og bilder til utstillinga.
– Vi var klare til å ansette prosjektmedarbeider som skulle arbeide med vår del av utstillinga, men måtte avlyse dette da bevilgninga blei stoppa.
– Da kommunen bestemte å trekke tilbake bevilgninga og det så ut som utstillinga ville bli satt ut på anbud, bestemte vi at vi ville delta i anbudskonkurransen, og slik tilby oss å ta hovedansvaret for hele utstillinga.
– Vi har utarbeida et forslag til hvordan forskjellige utstillinger kan samordnes ved å kombineres med en natur- og kultursti. http://meahcci.info/balggispres.pdf
– 22.10.2020 sendte vi brev til kommunen om felles senter og andre saker. Brevet hadde et vedlegg med orientering om hva Meahcceguovddáš ønsker og kan bidra med til felles senter. Se Notáhta – Guovdageainnu meahcceguovddáža bargu ja ovttasbargu suohkaniin . Vi kan ikke se at brevet er registrert i kommunens epostinnsyn eller at det har kommet noe svar på brevet.
– 2021-22 har styreleder i Meahcceguovddáš snakka med masse folk om saka
- 2021-23 har Arctic Prime gjennomført forstudie og forprosjekt. Styret i Meahcceguovddáš fungerte som styringsgruppe for prosjektet.
- 2022 søkte vi finansiering til å fortsette arbeidet og i februar 2023 fikk vi endelig melding om at vi har fått tilstrekkelig penger til å videreføre arbeidet.
- 2023-24 har vi fulgt og støtta opp om Arctic Prime sitt arbeid med forprosjektrapport og hovedprosjektplan.

Hva mer kan Meahcceguovddáš gjøre?

Vi vil fortsette arbeidet med å få etablert det felles senteret, og lage våre egne utstillinger som del av dette. Mer konkret informasjon om våre planer kommer når vi har behandla det på styremøte 23.05.2024.