NB! Dette nettstedet er under arbeid i forbindelse med forprosjekt for natursenter. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.

Snøsøte
(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu natursenter

Planter

Rosenrot
(Foto: Svein Lund)

Natursenteret i Guovdageaidnu skal gjennom utstillinger, botanisk hage, kurs og nettsider gi informasjon om plantelivet i Guovdageaidnu kommune og ellers i Finnmark:
– Hvilke planter vokser her?
– Hva er typiske voksesteder for de forskjellige plantene?
– Hvilke planter er spesielt sjeldne, er det noen som er trua av utrydding, hvilke planter er verna?
– Hvordan blir planteveksten påvirka av inngrep, reinbeite og klimaendringer?
– Nytteplanter til mat, medisin, duodji og andre formål

Kurs om nytteplanter i Guovdageaidnu

I 2016 har forprosjektet for natursenter gjennomført 4 kortkurs om nytteplanter. Her finner du en presentasjon fra kurset på norsk og på samisk. Her finner du også noe annet materiale brukt på noen av kursa: Planter i Guovdageaidnu og Planter på Boaronjárga.

Planter i Guovdageaidnu og Finnmark

I oversikten under her finner du en stor del av plantene som vokser i Guovdageaidnu og ellers i Finnmark, og vi vil legge inn flere planter etter hvert. Dersom navnet på planta står med vanlig skrift, vokser denne i Guovdageaidnu. Dersom navnet står med kursiv skrift, betyr det at den vokser i Finnmark, men ikke er registrert fra Guovdageaidnu. Dersom noen finner ei slik plante i Guovdageaidnu, vil vi gjerne høre om det.

Hvor vokser plantene?

Vi har så langt ikke skrevet mer om hvor du kan finne disse plantene. Det kan du finne ut mer om i Artsdatabanken. Dessverre har Artsdatabanken begrensa registreringer i deler av Finnmark, og særlig er deler av Guovdageaidnu dårlig dekka. Dette gjelder generelt for planter, og særlig for sopp, Gjennom Natursenteret ønsker vi å bidra til å bedre dekkinga til Artsdatabanken, og vi håper mange vil være med på dette og sende inn observasjoner til oss eller direkte til Artsdatabanken.

Planter i Finnmark sortert etter familie

Sopp
Alger, moser, lav
Kråkefot, snelle, bregne
Furu, einer
Vier, bjørk, nesle
Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, hornblad, soleie
Valmue, korsblomst, soldogg, bergknapp, sildre, rips
Rose
Ert, gaukesyre, storkenebb
Perikum, fiol, mjølke, hesterumpe, kornell, skjermplante
Vintergrønn, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, maure, fjellflokk, rublad
Leppeblomst, maskeblom
Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Korgplante
Saulauk, tjønnaks, piggknopp, firblad, lilje, giftlilje, lauk, konvall, marihand
Siv, starr, gras

Matplanter

Mange planter kan brukes til mat, te eller medisin eller andre nyttige formål. Vi ønsker å bringe informasjon om bruken av plantene, både slik bruk som har tradisjoner i vårt område og bruk som er kjent fra andre områder der plantene vokser.

Her får du bare ganske kort informasjon om hva hver plante kan brukes til.
Dersom du vil bruke disse plantene til matrettar eller medisin, tilrår vi at du også bruker andre kilder som gir mer presis informasjon

Vi har konsentrert oss vesentlig om bruk av planter til mat og medisin for mennesker. Mange av disse plantene har også andre bruksområder, som mat og medisin for dyr, som byggemateriale, ved, emne til møbler og husflidsartiklar, for destillasjon av kjemikalier osv. Vi ønsker etter hvert å ta med mer om slik bruk.

Mat og drikke fra naturen

Medisinplanter

Her finner du en oversikt over en del sjukdommer og lidelser, og planter som har vært brukt mot hver av dem. Mer informasjon finner du under den enkelte plante i oversikten over her, og ennå mer kan du finne i oppslagsbøker eller på nettet, særlig vil vi tilrå Urtekilden.

Medisinplanter fra naturen

Annen bruk av nytteplanter

Her vil vi legge inn informasjon om bruk av planter til bl.a. brensel, materiale for bygging og duodji, isolasjonsmateriale, plantefarging, skogras,

Annen bruk av nytteplanter

Hva kan natursenteret gjøre?

Fra nytteplantekurs, Suohpatjohka juni 2016
(Foto: Svein Lund)

Fra nytteplantekurs, Boaronjárga september 2016
(Foto: Svein Lund)

– Utstilling av planter i Guovdageaidnu, Utstillinga kan bygge på tørka / pressa planter (herbarium) og/eller bilder som vises trykt på papir eller annet materiale eller digitalt på skjerm. Mest aktuelt er trolig å lage digital framstilling der bilder kombineres med navn på forskjellige språk og informasjon om voksested og bruk.
– Arrangere kurs om nytteplanter, som kombinert teori i hus og tur i naturen. Vi har gjennomført fire kortkurs i 2016. Dette kan utvides til mer systematiske kurs over lengre tid.
– Arrangere kurs om hvordan man bruker og bidrar til Artsdatabanken.

Fra skjermpresentasjon av lokale planter ved Hardangervidda nasjonalparksenter.
(Foto: Svein Lund)

Kilder

Nettsteder
Artsdatabanken. Søk på arter
Norges sopp- og nyttevekstforbund.
Nyttevekster
Lund, Svein: Ugras og andre nyttige planter
Hjelmstad, Rolv: Urtekilden

Bøker og tidsskriftartikler:
Aikio, Samuli: Šaddonamahusat. Čálliidlágádus 2005
Alm, Torbjørn: Anárjohka - gamle enger med østlig blomsterprakt. Ottar 1-1996
Alm, Torbjørn: Flora og vegetasjon i utvalgte deler av Alta-Kautokeino vassdragets nedbørsfelt. Tromura (trykt utg.) Naturvitenskap 66 1990
Alm / Sortland (red.): Spiselige planter. Ottar 3-2008. Tromsø Museum
Arnesen, G., Westergaard, K. B. & Aalerud, C. Handlingsplan for karplanter antatt truet av Alta – Kautokeino utbyggingen.
Arnesen, Geir: Hengegras i Alta-Kautokeinoelva. Status 2013. Ecofact.2015
Masimjelt (CR), grårublomst (EN), finnmarksjonsokblomst (CR), kveinhavre (CR) og finntelg (CR). Fylkesmannen i Finnmark.
Elvebakk, Arve: Flora og vegetasjon i utbyggingsområdet ved Alta/Kautokeino-vassdraget-1 : Økologi, innvandringshistorie og bestandsstatus for masimjelt (Oxytropis deflexa ssp. norvegica). Tromura Naturvitenskap nr. 42 1984
Elvebakk, A. 2006. Status for populasjonen av masimjelt (Oxytropis deflexa ssp. norvegica) i Virdneguoika - september 2006.Rapport til Statkraft AS.
Elvebakk, A. & Mølster, L. 1982. Foreløpig rapport til Norges vassdragsvesen fra Universitetet i Tromsø. Tromsø Museums botaniske undersøkelser i reguleringsområdet ved Alta/Kautokeino-vassdraget sommeren 1982. Polarflokken 6: 90–114.
Fylkesmannen I Finnmark (2011-2015). Handlingsplan for 10 trua karplanter i Finnmark. Hengegras (CR), altaihaukeskjegg (VU), russearve (VU), polarflokk (CR), kvitsjøsalturt (EN), tatarsmelle (CR), finnstjerneblom (VU), pomorstjerneblom (CR), kolastjerneblom (CR) og finnmarksvineblom (CR).
Hjelmstad, Rolv: Norske Medisinplanter. Urtekilden 2012
Huuva, Greta: Luondu lea mu gievkkan. Varda 2014
Høeg, Ove Arbo: Planter og tradisjon: floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 Universitetsforl. 1974
Ingmanson, Inger: Kan man äta sånt? Norstedts, 2014
Kalf-Hansen, Rune / Sundgren, Lisen: Det vilda köket. Bonnier 2016
Lid, Johannes & Dagny Tande: Norsk flora. Det norske samlaget.
Ljungqvist, Kerstin: Nyttans växter : uppslagsbok med över tusen växter : historik om svensk medicinalväxtodling. Calluna 2011
Lukkari, Heikkiarmas: Guobbarat, sámmálat, jeahkálat. Čálliidlágádus 2011
Lukkari, Heikkiarmas / Toivo: Šattut Sámis. Davvi Girji 2006
Lukkari, Pekka: Ealliid ja šattuid namahusaid sámi-suoma sátnegirji / Suomi-saame sanakirja eläinten ja kasvien nimistä. Samii Girji 1990
Murud, Marit M. Eira: Jahki Sámis / Året i Sápmi. ČálliidLágádus 2012/2015.
Mæhlum / Hensley: Fra naturens spiskammer. Gyldendal 2016
Norman, Edle Catharina / Railo, Sofie Grøntvedt: Norges spiselige planter og bær, Stenersen 2015 Nylén B., Sopp i Norden og Europa, Landbruksforlaget,
Olsen, Ingunn: Šattut - planter. Iđut 2011
Qvigstad, Just Knut: Lappiske plantenavne (Nyt Magazin for Naturvidenskap, B.39). 1901
Sárá, Máret: Luođu láhjit. Borramuš- ja dálkkasšattut. Davvi Girji 2012
Sokki, Risten: Gal rieban guoddá suvlli eahkedii. Davvi GIrji 2000
Solbakk, Aage: Naturen leger -guvhlláruššan. En innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. ČálliidLágádus 2010.
Šattut: Muhtun árbevirolaš borramuš- ja dálkkasšattut Porsáŋggus. Porsáŋggu Sámi giella- ja kultuguovddáš 2008
Tallberg, Sami: Vilda örter - Kokbok. Pagina 2014
Warenberg, Kristina: Boazoguohtoneatnamiid šattut. / Flora i reinbeiteland. Landbruksforlaget 1997

Film
Mikkelsen, Anstein: Naturens glemte skatter – "Ginseng",luktegrass og vannsnus / Luonddu vajálduvvon ovddut –"Ginseng", háisuinniit ja čáhcesnuvsa. Iđut 2006
Min muorrašlájat = Soahki, Reatká, Gaskkas, Beahci, Guossa. NRK-Sámi Radio 1998
Somby, Niillas: Soagis sállenii
Spik, Laila: Samisk kultur och naturmedisin. Hur tar vi vara på naturens gåvor? Rosander, udatert.
Darfegoahtehuksen dološ vuogi mielde / Torvgammebygging på tradisjonelt vis. RiddoDuottarMuseat / Árbediehtu 2010.
What is chaga? Learn Why It's a Top Superfood Mushroom
Lubmen Sis-Finnmárkkus NRK Skole