I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Styre og planer

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

På denne sida finner du informasjon om arbeidet med natursenteret fra og med årsmøtet i november 2018 og om planene våre framover- Arbeidet vårt før det finner du her: forprosjekt og Interimstyre / prosjekter

Det blir ikke seminar denne gangen

Dessverre blir det i denne omgang ikke noe av seminaret som var planlagt 19.01.2019 med emnet "Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?". Årsaka er at en stor del av innlederne som vi hadde invitert ikke kommer. Tanken var å samle alle parter for å avklare motsetninger og forsøke å forbedre samarbeidet, både mellom lokale utmarksbrukere og sentrale myndigheter og mellom kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. Vi streva lenge for å få det til, men til slutt kom det klart svar at verken departementet, direktoratet eller Kárášjohka kommune ønska å delta i en slik debatt. Det ville da blitt bare innledere fra Guovdageaidnu, og også blant dem var det noen som var forhindra. Derfor fant vi ut at det beste var å utsette seminaret og gjøre det på en litt annen måte seinere. Vi vet ennå ikke når det kan bli, men det blir i alle fall ikke før etter påske. Noen innledere har gjort svært godt arbeid med å forberede seminaret. Vi beklager særlig overfor dem at de ikke får framført dette nå, men vil prøve å finne andre måter å presentere deres budskap på.

Guovdageainnu meahcceguovddáš har hatt årsmøte.

Her kan du lese referat fra årsmøtet 21.11.2018.

Saksliste med linker til saksdokumenter:
1. Lederen orienterer om situasjonen for natursenteret.
2. Registrere/godkjenne deltakere med stemmerett
3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Arbeidsplan
7. Budsjett
8. Valg av styre, valgkomite og revisor.

Arbeidsplan 2018-19

Årsmøtet vedtok følgende arbeideplan for perioden november 2018 – november 2019

Målsetting:
Om et år skal Guovdageainnu meahcceguovddáš være en kjent institusjon i Guovdageaidnu, Finnmark og i sentral naturforvaltning. Det skal være et fungerende fast styre, daglig leder, vi skal ha faste og flyttbare utstillinger, tilbud til skoler og grunnlag for å søke autorisasjon fra Miljødirektoratet.

Våre viktigste aktiviteter:

1. Seminar
a) Gjennomføre planlagt seminar om naturforvaltning i januar
b) Publisere rapport fra seminaret, på nett og som hefte

2. Påskeaktiviteter
a) Planlegge påskeaktiviteter i god tid, reservere Kulturhuset, bli en del av påskefestivalprogrammet.
b) Arrangere kaffe på Kulturhuset
c) Arrangere kurs
d) Vise gamle og nye utstillinger
e) Eget program for barn og ungdom

3. Vandreutstillinger
a) Kjøpe de 10 utstillingsveggene som vi har lånt
b) Forbedre nåværende utstilling og tilby denne til institusjoner i Guovdageaidnu og nabokommunene
c) Lage tilsvarende utstillinger med 6–8 nye emner, publiseres på påskefestivalen.
d) Etter påske tilby nye utstillinger til andre i Guovdageaidnu og ellers.
e) Få fast plass til vandreutstillingene (helst på Kulturhuset) eter turneer.

4. Kurs
- Tilsvarende kurs som de som har vært: planter, mat, fiskeskinnsgarving, Artsdatabanken
- Nye kurs: Fiske: not, garn, fiskekaker osv.
Tilby kurs til skoler og andre institusjoner.
Lage kursplaner og kurshefter.

5. Geologi
a) Gjennomføre Geologiens Dag i september: Utstilling, foredrag, tilbud til barn, ekskursjon til Biedjovággi.
b) Lage permanent steinutstilling (Kulturhuset).

6. Daglig leder og kontor
a) Få avtale med kommunen om kontor og øvrig bruk av Kulturhuset
b) Kjøpe nødvendig kontorutstyr.
c) Tilsette daglig leder, om mulig fra 01.01.2019. I starten minst halv stilling.
d) Betale styremedlemmer og andre for arbeidet deres, til sammen omtrent en halv stilling.

7. Boksamling
a) Samle flere bøker om natur og naturbruk. Bøkene skrives etter hvert inn på liste.
b) Gi alle mulighet for å se og låne våre bøker.

8. Fotosamling
a) Sortere bildene som vi har, lagre til egen harddisk
b) Kjøpe bilder av fotografer, sortere dem
c) Bruke av bildene til å utfylle sidene på meahcci.info om planter og dyr.
d) Trykke store bilder som viser landskap i Guovdageaidnu, sette på veggene i Kulturhuset og LES-bygget.
e) Samarbeide med Govvagiisá om dokumentering av tradisjonelt naturbruk

9. Nettsider og Facebook
a) Ordne arkiv og organisering slik at daglig leder kan drive det.
b) Forbedre nåværende innhold, i første rekke svare på spørsmål i teksten og legge inn flere dyrebilder.
c) Oversette tekster til samisk og engelsk
d) Starte samarbeid med dataeksperter for å forbedre formen på nettsidene
e) Legge på nettsidene informasjon etter hvert om alle våre aktiviteter.
f) Få egen redaktør for Facebookgruppa.

Nyhetsoppslag 2018-19

Mange senter vil samarbeide i Guovdageaidnu

26.11.2018 blei det avholdt et møte mellom representanter for forskjellige institusjoner og senter under oppbygging i Guovdageaidnu, for å diskutere et mulig samarbeid om et senter for natur, kultur og verdensarv. De som deltok var. Meahcceguovddáš, Luohtteguovddáš, Govvagiisá og Musikkfestivalen. Det var full enighet om å samarbeide om et slikt senter og å lage utstillinger i Kulturhuset. Dette samarbeidet skal også omfatte nasjonalparksenter og verdensarv Struve og Tromholt.