Typisk for Máze naturreservat er vått terreng med høgt vierkratt.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Verneområder –
Máze naturreservat

Noen typiske planter for Máze naturreservat: åkerbær, tyttebær. åkersnelle, stri kråkefot
(Foto: Svein Lund)

Gjeldende verneområder i Guovdageaidnu – Máze naturreservat

Máze naturreservat ligger mellom Badje Máze (Øvre Masi) og Vuolle Máze (Nedre Masi), mellom vegen og elva. Det er oppretta i 2007, som ledd i Verneplan for rik lauvskog i Finnmark. Arealet er bare 0,23 km2. Området er lite brukt av lokalbefolkninga og det har ikke vært noen motstand mot fredninga.

Kart over verneområdet.
(Kart: )

Máze naturreservat ligger like ved vegen, og det har havna mye søppel inn i reservatet. Det ser ikke ut som noen tar ansvar for å rydde denne bort
(Foto: Svein Lund)

Informasjonsplakat satt opp av Fylkesmannen i Finnmark"
(Foto: Svein Lund)

I Miljødirektoratets naturbase er Máze naturreservat presentert slik:
"Naturreservatet omfatter ei lav, flompåvirket halvøy i Kautokeinoelva, Ájanjárga.... Området har velutviklet vierskog med grønnvier som dominant art, men også med bjørk, hegg, setervier og rogn i treskiktet. Stedvis er innslaget av hegg stort. Busksjiktet har i tillegg til grønnvier innslag av rips, setervier og bleikvier. Feltsjiktet er glissent og karakteriseres av gras og starr. Skogrørkvein, sølvbunke og lundrapp vokser i hele området, innslag av slirestarr og engrapp. Av urter opptrer engsnelle, krypsoleie og storveronika vanligst. I tillegg er enghumleblom, kvitmaure og skogstjerneblom karakteristiske. Skogstorkenebb og ballblom er sparsomt representert. Vierskogen opptrer i mosaikk med høgstaude- og lågurtbjørkeskog på de tørre og mindre flompåvirkete områdene."

Rips er ei vanlig plante i reservatet.
(Foto: Svein Lund)

Store deler av reservatet er dominert av høgvokst vier som vokser på fuktig mark som er oversvømt deler av året.
(Foto: Svein Lund)

Grønnvier er et av de vanligste trærne i reservatet, og kan her bli svært høg.
(Foto: Svein Lund)

Store deler av reservatet i forgrunnen. Fjellet i bakgrunnen, på andre sida av elva er Girkočohkka.
(Foto: Svein Lund)

Kilder – Máze naturreservat:
Kollstrøm, R. E. S. et al.: Rik lauvskog i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2 -1995.
Fylkesmannen i Finnmark: Verneplan for rik lauvskog i Finnmark. Høringsdokument.
Johansen, B. & Karlsen, S. R.: Rik lauvskog i Finnmark - undersøkelser av nye lokaliteter og oppdatering av tidligere vurderte lokaliteter. Fylkesmannen i Finnmark/NORUT IT. Rapport nr. 1-2005.
Miljødirektoratet: Faktaark om Máze naturreservat