NB! Dette nettstedet er under arbeid i forbindelse med forprosjekt for natursenter. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.

Typisk for Máze naturreservat er vått terreng med høgt vierkratt.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu natursenter

Verneområder –
Máze naturreservat

Noen typiske planter for Máze naturreservat: åkerbær, tyttebær. åkersnelle, stri kråkefot

Gjeldende verneområder i Guovdageaidnu – Máze naturreservat

Máze naturreservat ligger mellom Badje Máze (Øvre Masi) og Vuolle Máze (Nedre Masi), mellom vegen og elva. Det er oppretta i 2007, som ledd i Verneplan for rik lauvskog i Finnmark. Arealet er bare 0,23 km2. Området er lite brukt av lokalbefolkninga og det har ikke vært noen motstand mot fredninga.

Kart over verneområdet.
(Kart: )

Máze naturreservat ligger like ved vegen, og det har havna mye søppel inn i reservatet. Det ser ikke ut som noen tar ansvar for å rydde denne bort
(Foto: Svein Lund)

Informasjonsplakat satt opp av Fylkesmannen i Finnmark"
(Foto: Svein Lund)

I Miljødirektoratets naturbase er Máze naturreservat presentert slik:
"Naturreservatet omfatter ei lav, flompåvirket halvøy i Kautokeinoelva, Ájanjárga.... Området har velutviklet vierskog med grønnvier som dominant art, men også med bjørk, hegg, setervier og rogn i treskiktet. Stedvis er innslaget av hegg stort. Busksjiktet har i tillegg til grønnvier innslag av rips, setervier og bleikvier. Feltsjiktet er glissent og karakteriseres av gras og starr. Skogrørkvein, sølvbunke og lundrapp vokser i hele området, innslag av slirestarr og engrapp. Av urter opptrer engsnelle, krypsoleie og storveronika vanligst. I tillegg er enghumleblom, kvitmaure og skogstjerneblom karakteristiske. Skogstorkenebb og ballblom er sparsomt representert. Vierskogen opptrer i mosaikk med høgstaude- og lågurtbjørkeskog på de tørre og mindre flompåvirkete områdene."

Rips er ei vanlig plante i reservatet.
(Foto: Svein Lund)

Store deler av reservatet er dominert av høgvokst vier som vokser på fuktig mark som er oversvømt deler av året.
(Foto: Svein Lund)

Grønnvier er et av de vanligste trærne i reservatet, og kan her bli svært høg.
(Foto: Svein Lund)

Store deler av reservatet i forgrunnen. Fjellet i bakgrunnen, på andre sida av elva er Girkočohkka.
(Foto: Svein Lund)

Kilder – Máze naturreservat:
Kollstrøm, R. E. S. et al.: Rik lauvskog i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2 -1995.
Fylkesmannen i Finnmark: Verneplan for rik lauvskog i Finnmark. Høringsdokument.
Johansen, B. & Karlsen, S. R.: Rik lauvskog i Finnmark - undersøkelser av nye lokaliteter og oppdatering av tidligere vurderte lokaliteter. Fylkesmannen i Finnmark/NORUT IT. Rapport nr. 1-2005.
Miljødirektoratet: Faktaark om Máze naturreservat