Områder som blei utreda av NINA i 2005. Riehttejávri er nummer 19.
(Kilde: NINA)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Vurdert verneområde – Riehttejávri

Myrområde ca. 1 km øst for Riehttejávri (sør for Lovparjávri)
(Kilde: NINA)

Kartet viser utstrekninga av vurdert vernemområde Riehttejávri.
(Kilde: NINA)

Riehttejávri er et av 20 myrer og våtmarksområder i Finnmark som på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark blei undersøkt av NINA i 2005. Etter ei ganske overflatisk undersøking blei området vurdert som "bare av lokal verdi", noe som ikke gir grunnlag for vern etter nasjonale verneplaner. Det området Fylkesmannen hadde bedt om å få utreda er 5,8 km2 og ligger omtrent midt mellom Biedjovággi og Máze, vel 20 km i luftlinje fra nørmeste veg.

Verneverdier

NINAs undersøkelse blei ganske overfladisk pga. værforhold, men her er gjengitt det viktigste som er skrevet om Riehttejávri i rapporten fra NINA:
På den korte tida vi var der, ble imidlertid både sangsvane og sædgås registrert ved vatnet Lovppárjávri. ... Området har en middels rik fuglefauna med arter som grønnstilk, sotsnipe, heilo, småspove og enkeltbekkasin som de mest tallrike. De største kvalitetene ble påvist i området rundt Lovppárjávri. Her ble det påvist hekkende kvartbekkasin, myrsnipe, stjertand, svømmesnipe og sangsvane. Våtmarkhabitatenes form og oppbygning ligner på de områdene fjellmyrløper bruker andre steder i kommunen, men tross grundige studier i 1999 ble denne rødlistearten ikke registrert.

Planen var at området også skulle undersøkes botanisk, men det finnes det ikke spor av i rapporten.

Det er så langt vi kjenner til ikke gjort noen kartlegging av bruken av disse områdene, verken historisk eller i nyere tid.

Kilder

Bjerke/Strann/Johnsen: Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark. NINA 2005