Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

12 – Reindrift

I Biedjovággi-området var det villrein i tusenvis av år og tamrein har det vore i hundrevis av år. Lenge fikk reinen og reindrifta ha viddene her i fred, men etter hvert fikk de møte naturinngrep fra storsamfunnet og måtte forsøke å tilpasse drifta etter det. Først kom utbygginga av kraftverk i Kvænangen på 1960-tallet. Like etter kom gruveetableringa i Biedjovággi. Denne førte til store problemer i første rekke for distriktet Ábborášša, men også nabodistriktene blei påvirka. Flere familier måtte gi opp reindrifta eller flytte til helt andre områder. Gruveselskapet ville først ikke betale noen erstatning, men blei etter rettssak dømt til å betaløe en minimal erstatning.
Etter nedlegginga har reindrifta forsøkt å ta tilbake noe av det tapte, men noen beiteområder er tapt for alltid. Med disse bildene vil vi forsøke å gi et lite bilde av hvordan forholda er for reindrifta i og rundt gruveområdet i dag. Dette er bare noen små glimt, og vi håper å få flere bilder etter hvert.


Ikke mye reinbeite igjen, og forurensa grunn, likevel har reinen trukket hit av gammel vane og noen har til og med felt horna her.
(Foto: Svein Lund)
Reinen var her.
(Foto: Svein Lund)
Den er visst her ennå.
(Foto: Svein Lund)
Her var en gang et godt reinbeite, nå er det ikke mye å finne.
Gjennom gruveområdet på veg til reinflokken.
(Foto: Svein Lund)
Gjennom gruveområdet på veg til reinflokken.
(Foto: Svein Lund)
Om man kjører vegen mot Biedjovággi må man passe opp for rein som krysser vegen.
(Foto: Svein Lund)
Rein i lia opp mot Biedjovággi.
(Foto: Svein Lund)
I lia fra Guorbavuopmi opp mot gruveområdet har reinbeitedistrikt Ábborášša sine gjeterhytter.
(Foto: Svein Lund)
Inventar fra en av gjeterhyttene.
(Foto: Svein Lund)
I Guorbavuopmi har flere reinbeitedistrikter gått sammen om å bygge felles skille- og slaktegjerde.
(Foto: Svein Lund)
Reinskilling nær Biedjovággi, på 1970-tallet.
(Foto utlånt av Inga Susanne Hætta Triumf)
Reinskilling i gjerdet i Guorbavuopmi
(Foto: Lieuwe Jan Hettema)
Inga Susanne Hætta Triumf i skillegjerdet
(Foto: Lieuwe Jan Hettema)
Barna deltar aktivt i kalvemerkinga
(Foto utlånt av Marit Kristine Hætta Sara)

(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.