Guovdageainnu meahcceguovddáš
Natursenter i Kautokeino

Forprosjektrapport

1. Bakgrunn og gjennomføring av forprosjektet

Driftsbygningen på Biedjovággi under nedriving 1994. Kan natursenter være et alternativ til gruvearbeidsplasser?
(Foto: Guovdageaidnu kommune)

Initiativtaker og ansvarlig for forprosjektet er Naturvernforbundets lokallag, som omfatter kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Porsáŋgu/Porsanger og Davvesiida/Lebesby.

Idéen om et natursenter i Guovdageaidnu er ikke ny. Dette blei diskutert allerede på 1980-tallet og seinere har idéen dukka opp flere ganger.

At dette forprosjektet blei satt i gang nå kan vi skrive tilbake til debatten om gjenoppstart av Biedjovággi gruver, der daværende ordfører etterlyste Naturvernforbundets alternativ for å skape arbeidsplasser. En av idéene som kom ut av dette var natursenter, og det blei første gang lansert offentlig på møte om nasjonalparker med representanter for Klima- og miljødepartementet i september 2015. Forslaget blei positivt mottatt, og Naturvernforbundet i Ávjovárri innbød i november 2015 til åpent møte for å diskutere hva et natursenter bør inneholde og hvordan man kan bygge det opp.[1] Etter at forprosjektet hadde vært i gang omlag et halvt år, blei det 01.09.2016 arrangert et åpent møte der arbeidet blei presentert og diskutert.[2] Det tredje åpne møtet vil bli avholdt når denne rapporten er publisert..

1.1. Målsettinga med forprosjektet

Målsettinga med forprosjektet har vært å vise:

Etter ønske fra kommunen har vi lagt spesiell vekt på å utrede nasjonalparksenter for Øvre Anárjohka nasjonalpark, og i den sammenhengen har vi også tatt med mulighetene for autorisasjon/finansiering innafor andre kategorier av besøkssenter.

1.2. Finansiering av forprosjektet

I januar 2016 blei det skrevet en prosjektbeskrivelse og søkt midler til forprosjekt. Søknadene var basert på et budsjett på kr. 450000,-, derav anslått dugnadsinnsats fra medlemmer av Naturvernforbundet verdt kr. 105000,- og gratis kontor og møterom hos kommunen, verdsatt til kr. 32500,-. Vi skulle derfor i utgangspunktet disponere kr. 312500,- til lønn, reiser, trykking og andre utgifter til forprosjektet.

I første omgang fikk vi støtte fra 4 av de 13 institusjonene og organisasjonene vi søkte fra, til sammen kr. 114500 NOK. Vi delte da forprosjektet i to deler og laga et revidert budsjett og arbeidsplan for første del, som blei avslutta 01.09.2016. Dette blei gjennomført med den nevnte støtten samt en ubetalt dugnadsinnsats av medlemmer av Naturvernforbundet som oversteig det budsjetterte. Regnskap for første del av forprosjektet er lagt ut på nettsida til forprosjektet.[3]

For andre del av prosjektet blei det sendt 35 søknader, men uten at det har gitt noen midler på de søknadene vi så langt har fått svar på. Vi har i tillegg gått ut og oppfordra om private bidrag, noe som til nå har gitt kr. XXXXX,–

På grunn av den økonomiske situasjonen har vi derfor i liten grad kunnet betale for det arbeidet som er utført i andre del av prosjektet. Det er i perioden 01.09.2016 – 08.07.2017 nedlagt rundt 600 arbeidstimer i prosjektet, noe som tilsvarer en lønns- og kontorutgift på ca. kr. 120000,-. Til nå har vi bare klart å betale for en liten del av dette arbeidet. Regnskap for andre del vil bli lagt fram i løpet av august 2017.

1.3. Hva er gjort?

Vi har prioritert følgende arbeidsoppgaver:

I tillegg til disse kjerneoppgavene for forprosjekt har vi arbeida med to saker som normalt ikke regnes til sjølve forprosjektet, men som på forskjellige måter har bidratt til å legge et bedre grunnlag for et framtidig natursenter:

1.4. Hva gjenstår?

Den mangelfulle finansieringa har ført til at det er noen saker som vi under forprosjektet ikke har kommet så langt med som vi hadde ønska. Det gjelder bl.a.:

Vi ønsker å innby lokale og regionale institusjoner og organisasjoner til stifting av natursenteret, og håper det kan skje i løpet av høsten 2017. Deretter vil det bli opp til styret for natursenteret å arbeide videre med leie- eller byggeplaner samtidig som man gradvis bygger opp aktiviteten ved senteret.

Fotnoter

[1] https://naturvernforbundet.no/finnmark/verneomrader/mer-om-natursenter-i-guovdageaidnu-article34415-2027.html
[2] http://meahcci.info/referat010916.doc
[3] http://meahcci.info/regnskapnatursenter2016.xls.


Til neste kapittel
Til starten på forprosjektrapporten