Guovdageainnu meahcceguovddáš
Natursenter i Kautokeino

Forprosjektrapport

VEDLEGG 4: Eksempel på mulige vedtekter for stiftelse

Dette er ikke et ferdig forslag, men et eksempel på hvordan vedtekter for en stiftelse kan være. Vi håper dette kan være utgangspunkt for diskusjon.

VEDTEKTER FOR VUOĐĐUDUS GUOVDAGEAINNU MEAHCCEGUOVDDÁŠ / STIFTELSEN KAUTOKEINO NATURSENTER

I
NAVN, FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG FORRETNINGSKONTOR

§ 1 NAVN OG TYPE ORGANISASJON
Navnet på organisasjonen skal vere VUOĐĐUDUS GUOVDAGEAINNU MEAHCCEGUOVDDÁŠ / STIFTELSEN KAUTOKEINO NATURSENTER. Stiftelsen er en privat stiftelse, underlagt Lov 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven).

§ 2 FORMÅL OG OPPGAVER
Stiftelsens formål er å samle styrke kunnskapen om, bruken av og forståelsen for å ta vare på naturen i Kautokeino kommune. Stiftelsen skal opprette samlinger tilknytta naturen i kommunen med omegn, gjøre disse tilgjengelige gjennom utstillinger, skriftlige publikasjoner, nettsider og sosiale medier, samt skal arrangere kurs, møter og seminarer.

§ 3 GRUNNKAPITALEN
Stiftelsens grunnkapital er på minimum kr. 100.000.
De deltakende institusjoner / organisasjoner bidrar med minst kr. 10000 hver, i form av kontanter eller minst tilsvarende verdi i gjenstander, dokumenter, bøker, fotografier og arkivmateriale.

§ 4 ORGAN FOR STIFTELSEN
Stiftelsen skal ha et styre som sitt øverste organ.
Stiftelsen skal ha årsmøte med de oppgavene som går fram av § 9.

§ 5 FORRETNINGSKONTOR
Stiftelsen skal ha forretningskontor i Kautokeino kommune.

II
STYRE, ÅRSMØTE

§ 6 STYRESAMMENSETNING
Styret velges av stiftelsesmøtet og seinere årsmøter.
Stiftelsesmøtet velger fem medlemmer med personlege varamedlemmer. Funksjonstida for styremedlemmer er to år. Styret skal første året identifisere to styremedlemmer som skal være på valg etter ett år.
Alle styremedlemmer skal være bosatt i eller ha tilknytning til Kautokeino kommune.
Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er tilstede og et av dem er styreleder eller nestleder.

§ 7 STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede stiftelsens virksomhet og er ansvarlig for at drifta og forvaltinga skjer i samsvar med formålet.
Styret fastsetter årlige budsjetter og arbeidsplaner.
Styret ansetter daglig leder av stiftelsen og gir instruks for dennes arbeid.
Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av særskilte saker. Utvalga skal rapportere til styret.
Stiftelsen blir bundet (tegna) av underskrifta til styrelederen og et styremedlem i fellesskap.
Styret har ansvar for at stiftelsen har revisor, jfr. stiftelsesloven § 43.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap for stiftelsen og at det blir lagt fram årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding, jfr. regnskapsloven.

§ 8 STYRETS MØTER
Styreleder kaller inn til møte med minst sju dagers frist. Det skal føres møtebok fra møtene, som skal godkjennes av de styremedlemmene som er til stede på det respektive møte.

§ 9 ÅRSMØTE
Innen utgangen av mars måned hvert år skal styret for stiftelsen sørge for å avholde årsmøte for stiftelsen. Årsmøtet består av representanter for de organisasjonene og institusjonene som har grunnlagt stiftelsen, eller som seinere har slutta seg til ved å betale inn minst kr. 10000 eller gjenstander av tilsvarende verdi. Fem voterende medlemmer skal være til stede, inklusiv styreleder eller nestleder. Årsmøtet skal behandle disse sakene:
Årsmelding
Årsregnskap
Budsjett
Arbeidsplan
Valg av styremedlemmer
Oppnevning av revisor
Vedtektsendringer

§ 10 SPRÅK
For styrets arbeid gjelder språkreglene i Sameloven.

III
VEDTEKTER, AVHENDING, OPPLØSNING

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER
Etter foregående behandling i et ordinært styremøte, kan årsmøtet gjøre vedtak om å endre vedtektene med 2/3 flertal av avgitte stemmer.
De institusjonene som er tilslutta skal på forhånd ha hatt anledning til å uttale seg til forslag om vedtektsendringer. Eventuelle uttalelser skal følge saka som blir sendt ut med innkallinga til årsmøtet.

§ 12 AVHENDING AV GJENSTANDER
Ikke noe av stiftelsens gjenstander kan avhendes uten 2/3 flertall på årsmøte.

§ 13 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av stiftelsen må komme som forslag fra styret med minst 2/3 flertal, deretter behandles på årsmøte. Om årsmøtet slutter seg til forslaget med minst 2/3 flertal, skal forslaget behandles som vedtektsendring etter § 10.


Til neste vedlegg
Til starten på forprosjektrapporten