Sámegillii

NB! Dette nettstedet er under arbeid. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her, og ikke minst bilder av dyr.


Lemen
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Dyr i Guovdageaidnu og Finnmark – 1 – Pattedyr, krypdyr og amfibier


Rødrev
(Foto: Svein Lund)

PATTEDYR – NJIČČEHASAT – MAMMALIA

Det er i Artsdatabanken registrert 39 ville pattedyr i Finnmark, derav bare 9 i Guovdageaidnu. Dette er klart ei underrapportering.

KLOVDYR – GAZZASPIRET – ARTIODACTYLA


Foto: Øystein Hauge

Foto: Ruth Hætta

Foto: Rolf Ante Hætta


Foto: Kjell M. Sarre

Elg
Sarvva, ealga
Alces alces

Var tidligere svært sjelden i Guovdageaidnu, men har kommet i større grad de siste tiåra. Det har siden 1960-tallet blitt jakta på elg hver høst.
Rein
Goddi, boazu
Renifer tarangus

I gamle dager var det mye villrein her, det kan vi bl.a. se spor etter i de mange dyregravene. Ettersom reindrifta utvikla seg blei det mindre og mindre plass for villrein, og den siste villreinen i Finnmark blei skutt på Beaskáđas i 1916. Siden har det bare vært tamrein, se kapitlet om Reindrift
Rådyr
Ruoigu, vuovderuoigu
Capreolus capreolus

Har kommet til Guovdageaidnu i seinere år. Små flokker med rådyr holder til rundt Máze og Ávži, og noen er også observert nesten helt nede på Kirkestedet.
Hjort
Ruksessarvva
Cervus elaphus

Finnes til vanlig ikke i Finnmark, men har i seinere år vært observert i Øvre Anárjohka nasjonalpark.

HAREDYR – NJOAMMILAT – LAGOMORPHA

GNAGERE – CIEBANAT – RODENTIA

SPISSMUSDYR –SPEAISKKUT (?) – SORICOMORPHA


Foto: Rolf Ante Hætta


Foto: Phillipp Spillmann


Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Svein Lund

Foto: Philipp Spillmann
Hare
Njoammil
Lupus timidus

Haren er utbredt over størstedelen av Guovdageaidnu og Finnmark.
Ekorn
Oarri
Sciurus vulgaris

Vanlig i furuskog, bl.a. i Alta og Karasjok. I Guovdageaidnu finnes ekorn i første rekke i Øvre Anárjohka nasjonalpark.
Bever
Mádjet
Castor fiber

Fra gammelt av var det mye bever i Finnmark. På samisk har beveren et helt eget navn, mádjet, noe som viser at beveren var kjent av samene her i eldre tid. I Guovdageaidnu har vi ei elv som heter Mádjetjohka, omlag ei mil nord for Kirkestedet.
På hele Nordkalotten og store deler av Norge blei beveren utrydda gjennom jakt på 16-1800-tallet. På 1960-tallet blei det gjort forsøk på å sette ut bever igjen i Karasjok. Bever er seinere observert i Øvre Anárjohka nasjonalpark, nær grensa til Guovdageaidnu, men ser nå ut å være utdødd igjen. Siste kjente observasjoner i Finnmark er fra 1985 i Karasjok og 2000 i Porsanger.
(Siden beveren blei utrydda i Guovdageaidnu før fotoapparatet blei oppfunnet, må vi her bruke et bilde fra lenger sør i landet.)
Bisamrotte
Bisámruohttu
Ondatra zibethica


Har spredd seg vestover fra Russland i seinere år, også til Guovdageaidnu. Den er regna som en uønska art, og det er derfor lov å jakte på denne hele året.

Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Kjell M. Sarre
Markmus
Bealdomuolddat
Microtus agrestis
Fjellmarkmus
Duottarmuolddat
Microtus oeconomus (Microtus ratticeps)

Rødmus
Ruksessáhpán
Clethrionomys rutilus, Myodes rutilus

Finnes spredt gjennom Finnmark og Troms, bl.a. Øvre Anárjohka nasjonalpark.
Husmus
Viessosáhpán
Mus muskulus


Foto: Knut Altmann

Foto: Svein Lund


Foto: Phillipp Spillmann

Gråsidemus
Luostesáhpán
Myodes rufocanus

Vånd (jordrotte, vannrotte)
Čáhcesáhpán
Arvicola terrestris

Lemen
Goddesáhpán
Lemmus lemmus

Vanlig i hele Guovdageaidnu og store deler av Finnmark, særlig i lemenår.
Skoglemen
Vuovdegoddesáhpán
Myopus schisticolor

Sjelden i Finnmark, registrert i Karasjok.

Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Kjell M. Sarre
Krattspissmus
Speaisku
Sorex araneus

Lappspissmus
Duottarspeaisku
Sorex caecutiens

Registrert et par steder i Guovdageaidnu.
Dvergspissmus
Deaggespeaisku
Sorex minutes / minutus

Vannspissmus
Čáhcespeaisku
Neomys fodiens

Sjelden i Finnmark. Registrert i Karasjok og Kvalsund, usikkert om den finnes i Guovdageaidnu.

FLAGGERMUS – GIRDISÁHPÁNAT – CHIROPTERA


Foto:

Foto:
Nordflaggermus
Girdisáhpán
Eptesicus nilssonii

Sjelden observert i Finnmark, bl.a. i Karasjok.
Trollflaggermus
Girdisáhpán
Pipistrellus nathusii

Sjelden observert i Finnmark


ROVPATTEDYR – BORASPIRET – CARNIVORA


Foto: Svein Lund


Foto: Ruth Hætta

Rødrev
Rieban
Vulpus vulpus

Rødreven er vanlig over det meste av Finnmark.
Det er lov å jakte på den mesteparten av året, i tida 15.07. – 15.04.
Skinnet har vært brukt til klær, spesielt til luer.
Fjellrev
Njalla
Vulpes lagopus

I gamle dager var det fjellrev på Finnmarksvidda, noe vi kan se av stedsnavn med Njalla-. Bestanden har gått kraftig tilbake, men det er ennå noen få fjellrever i Finnmark, bl.a. i Guovdageaidnu og på Varangerhalvøya.
Ulv
Gumpe, návdi
Canis lupus

Fra gammelt av var det mye ulv på Finnmarksvidda. Det kunne være flokker på mange dyr som jakta i lag. Ulven gikk ofte til angrep på rein. Det blei jakta så mye på ulven at den blei så godt som utrydda i Finnmark. Nå er det bare sjelden at det blir observert ulv i Guovdageaidnu og det har ikke vært yngling av ulv på mange år. Etter rovdyrforliket på Stortinget i 200? skal det ikke være ulv her, og dersom det kommer ulv hit og denne truer rein, blir det raskt gitt fellingstillatelse. Sist det blei skutt ulv i Guovdageaidnu var i 19?? / 20??.
Mårhund
Neahttebeana
Nyctereutes procyonides

Fremmed art som er innvandra til Finnmark fra Russland. Har blitt skutt bl.a. i Guovdageaidnu.

Foto: Kjell M. Sarre


Foto: Kjell M. Sarre


Foto: Øystein Hauge
Gaupe
Álbbas
Lynx lynx

Gaupa forekommer nokså sjeldent i Guovdageaidnu, men blir av og til sett, og kan ta mye rein.
Bjørn
Guovža
Ursus arctos

I Finnmark er det først og fremst bjørn i Sør--Varanger og i Øvre Anárjohka nasjonalpark, men det kan også komme streifdyr ellers på vidda.
Jerv
Geatki
Gulo gulo

I seinere år har det blitt mer jerv, og den tar mye rein.
Oter
Čeavrres
Lutra lutra

Fast bestand langs Guovdageaineatnu og en del andre steder.
Mår
Neahti
Martes martes

Har tidligere vært sjelden, men har blitt mer vanlig i Guovdageaidnu i seinere år.
Mink
Miŋka
Mustela lutreola

Mink er ikke naturlig i Guovdageaidnu, men har forvilla seg hit, trolig rømt fra pelsdyroppdrett i Finland. Mink er bl.a. observert i Ávži.
Kan skytes hele året.
Snømus
Nirpi
Mustela nivalis

Ganske vanlig i Øst-Finnmark, men sjelden i Vest-Finnmark.
Røyskatt
Buoidda
Mustela erminea

Ganske utbredt i Finnmark, mer vanlig på kysten enn i innlandet.


Foto: Øystein Hauge


Foto: Øystein Hauge

Foto:
Steinkobbe
Geađgenjuorju
Phoca vitulina

Havert
Ránesnjuorju
Halichoreus grypus

Storkobbe
Áhpenjuorju
Erignathus barbarus

Sjelden på Finnmarkskysten
Grønlandssel
Ruoššanjuorju
Pagopilus groenlandicus

Ringsel
Gahtte
Pusa hispida

Klappmyss
Ávjjur
Cystophora cristata

Hvalross
Morša
Odobaenus rosmarus
HVALER – FÁLAT


Foto: Øystein Hauge

Foto: Øystein Hauge

Foto: Øystein Hauge

Foto: Øystein Hauge
Vågehval
Vuotnabossu
Balaenoptera acutotostrata

Nise
Nissu
Phocaena phocaena

Springar, kvitnos

Lagenorhynchus albirostris

Knølhval
Báhkkebossu
Megaptera novaeangliae
Blåhval
Alitbossu
Balaenoptera musculus

Hvithval
Buovja
Delphinapterus leucas

Narhval
Čoarvebuovja
Monodon monoceros

Spekkhogger
Fáhkan
Orcinus orca
Spermhval
Kaskelohtta
Physeter macrocephalus

Nebbhval
Njunnefális
Hyperoodon ampullatusKilder om pattedyr

Anderson, Myrdene: Saami ethnoecology. 1978
Gaup, Nils Ole: Davvi mearaid ja čázádagaid guolit ja njiččehasat. ČálliidLágádus 2010.
Lukkari, Heikkiarmas: Eallit Sámis. ČálliidLágádus 2009
Myrberget, Svein: Jakt og fangst i Kautokeino og Alta, Finnmark. Viltrapport (Trondheim) 3 1977
Meron. Nettside for Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger

KRYPDYR OG AMFIBIER - NJOAMMUT JA RIHCCEEALLIT


Foto: Øystein Hauge
Nordfirfisle
Deaččalakkis, steaččalakkis
Zootoca vivipara, Lacerta vivipara

Hoggorm
Gearpmaš
Vipera berus

Ikke offisielt registrert i Finnmark, men flere mener å ha sett den i Guovdageaidnu.
Buttsnutefrosk, vanlig frosk
Cuoppu, rihccecuobbu
Rana temporaria

Spissnutefrosk
Cuoppu, rihccecuobbu
Rana arvalis

Usikkert om denne fins i Finnmark. I Norge er den bare registrert i sør, men den finnes langt nord i Sverige og Finland.

Dyr i Finnmark systematisk sortert

Pattedyr, krypdyr, amfibier

Fisk

Fugl

Leddyr

Bløtdyr, nesledyr, pigghuder