Sámegillii

NB! Dette nettstedet er under arbeid. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.


Gjedde, sik og abbor fra Guovdageaineatnu
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Dyr i Guovdageaidnu og Finnmark – 2 – Fisker


Ørret og røye fra Čiegusjávri
(Foto: Svein Lund)

Det er i Artsdatabanken pr. 06.10.2018 registrert 33 fiskeslag i Finnmark, derav 7 i Guovdageaidnu.

FISK - GUOLIT – PESCES

FERSKVANNSFISK - SÁIVAGUOLIT


Foto: Paula Simonsen

Foto: Svein Lund

Foto: Phillipp Spillmann
Gjedde
Hávga
Esox lucius

Finnes i mange vann og elver.
Kan steikes, kokes, spises salta, tørka, røkt og som fiskekaker
Gjeddeskinn kan beredes og brukes til å lage: .....

Sik
Čuovža
Coregonus lavaretus

Finnes i mange vann, unntatt helt nord i kommunen. Spises stekt, kokt, salta, tørka, røkt.
Rogna kan steikes eller brukes til kaviar
(Tørka sik som skattebetaling - se Vorren)

Lagesild
Máivi, reavas, roabát
Coregonus albula

Harr
Soavvil, hárri
Thymallus thymallus

Finnes i mange vann, mest nord og sørøst i kommunen.
Spises stekt, kokt og røkt.

Foto: Rolf Ante Hætta

Foto: Paula Simonsen

Foto: Svein Lund
Abbor
Vuoskku
Perca fluviatilis

Finnes i en mengde vann, mest i sørlige og østlige deler av kommunen.
Spises stekt uten skinn eller stekt på glør i skinnet.
Ørret
Dápmut
Salmo trutta

Utbredt i mange vann, særlig nordøstlige og sørøstlige deler av kommunen.
Spises stekt, kokt, salta, røkt og som rakfisk
Regnbueørret

Oncorhynchus mykiss

Satt ut i noen vann og elver.
Brukes som vanlig ørret.
Røye
Rávdu
Salvelinus alpinus

Utbredt, mest i nordligere deler av kommunen.
Spises stekt, kokt, salta, røkt og som rakfisk

Foto: Rolf Ante Hætta
Lake
Njáhka
Lota lota

Finnes i en mengde vann over hele kommunen.
Kan spises stekt eller kokt. Leveren er fin, og tranen egner seg godt til skinnberedning og til smøring av komager og sommerbellinger.
Trepigga stingsild
Šilla
Gasterosteus aculeatus

Ørekyte
Geađgenoarsa
Phoxinus phoxinus
Hvitfinnet steinulke
Geađgeáhkabiddu
Cottus gobio

Steinsmett
Gárggoáhkabiddu
Cottus poecilopusANADROME OG KATADROME FISK - ANADROMA OG KATADROMA GUOLIT

Sjøørret
Guvžá
Salmo trutta

Sjørøye
Valas
Salvelinus alpinus

Laks
Luossa
Salmo salar

Går opp i Anárjohka og Iešjohka helt øst i kommunen, Fra Altaelva når laksen bare til like nedafor kommunegrensa.
Spises stekt, kokt, røkt eller salta.
Ål
Ággaraš
Anguilla anguilla

SALTVANNSFISK - MEARRAGUOLIT

Ulke
Áhkabiddu
Myoxocephalus scorpiusHåkjerring
Áhkalakkis
Somniosus microcephalus

Havål
Áhpeaggaraš
Conger conger


Kveite
Bálddis
Hippoglossus hippoglossus

Blåkveite
Čáhppesbálddis
Reinhardtius hippoglossoides

Rødspette
sánddát
Pleuronectes plasessa

Skrubbe
Guorpmat
Platichtys flesus

Flekksteinbit
Dielkobuovla
Anarhichas minor

Gråsteinbit
Ránesbuovla
Anarhichas lupus

Blåsteinbit
Alitbuovla
Anarhichas denticulatus
Hyse
Diksu
Melanogrammus aeglefinus

Lange
Lággu
Molva molva

Lyr
Liirodorski
Polachius polachius

Brosme
Loahkka
Brosme brosme

Torsk
Dorski
Gadus morhua

Sei
Sáidi
Polachius virensBreiflabb
Duorši
Lophius piscatorius

Makrellstørje
Dutna
Thunnus thunnus

Uer
Háhká
Sebastes marinus
Håbrann
Hoapmir
Lamna nasus

Brugde
Šuorjá
Cetorchinus maximus

Pigghå
Hoahkka
Squalus acanthias
Brisling
Reavas
Sprattus sprattus

Sild
Sallit
Clupea harengus

Rognkjeks/rognkall
Rundierpmis
Cyclopterus lumpus

Lodde
Šakša
Mallotus villotus

Tangsprell
Šákkoš
Pholis gunnellus

Tangstikling
Deabbošilla
Spinachia spinachiaKilder om fisk

Gaup, Nils Ole: Davvi mearaid ja čázádagaid guolit ja njiččehasat. Čálliid Lágádus 2010.
Heggberget, Tor G.: Konsesjonsundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1981-1983 : fisk. Direktoratet for jakt og ferskvannsfisk. 1984
Hesthagen, Trygve: Utbredelse av ferskvannsfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. NINA oppdragsmelding 2004
Lukkari, Heikkiarmas: Sáivačázi guolit. Leavvedolgi 1/2 - 2001.
Soot-Ryen, T.: Bidrag til kjendskaben om Finmarkens ferskvandsfisker. Tromsø museums årshefter 1926

Dyr i Finnmark systematisk sortert

Pattedyr, krypdyr, amfibier

Fisk

Fugl

Leddyr

Bløtdyr, nesledyr, pigghuder