Sámegillii

NB! Dette nettstedet er under arbeid i forbindelse med forprosjekt for natursenter. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.


Gjedde, sik og abbor fra Guovdageaineatnu
(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu natursenter

Dyr i Guovdageaidnu og Finnmark – 2 – Fisker


Ørret og røye fra Čiegusjávri
(Foto: Svein Lund)

FISK - GUOLIT – PESCES

FERSKVANNSFISK - SÁIVAGUOLIT


Foto: Paula Simonsen

Foto: Svein Lund
Gjedde
Hávga
Esox lucius

Finnes i mange vann og elver.
Kan steikes, kokes, spises salta, tørka, røkt og som fiskekaker
Gjeddeskinn kan beredes og brukes til å lage: .....

Sik
Čuovža
Coregonus lavaretus

Finnes i mange vann, unntatt helt nord i kommunen. Spises stekt, kokt, salta, tørka, røkt.
Rogna kan steikes eller brukes til kaviar
(Tørka sik som skattebetaling - se Vorren)

Lagesild
Máivi, reavas, roabát
Coregonus albula

Harr
Soavvil, hárri
Thymallus thymallus

Finnes i mange vann, mest nord og sørøst i kommunen.
Spises stekt, kokt og røkt.

Foto: Rolf Ante Hætta

Foto: Paula Simonsen

Foto: Svein Lund
Abbor
Vuoskku
Perca fluviatilis

Finnes i en mengde vann, mest i sørlige og østlige deler av kommunen.
Spises stekt uten skinn eller stekt på glør i skinnet.
Ørret, aure
Dápmut
Salmo trutta

Utbredt i mange vann, særlig nordøstlige og sørøstlige deler av kommunen.
Spises stekt, kokt, salta, røkt og som rakfisk
Regnbueørret

Oncorhynchus mykiss

Satt ut i noen vann og elver.
Brukes som vanlig ørret.
Røye
Rávdu
Salvelinus alpinus

Utbredt, mest i nordligere deler av kommunen.
Spises stekt, kokt, salta, røkt og som rakfisk

Foto: Rolf Ante Hætta
Lake
Njáhka
Lota lota

Finnes i en mengde vann over hele kommunen.
Kan spises stekt eller kokt. Leveren er fin, og tranen egner seg godt til skinnberedning og til smøring av komager og sommerbellinger.
Trepigga stingsild
Gulmmet, Šilla
Gasterosteus aculeatus

Ørekyte
Geađgenoarsa, gáddeveajet
Phoxinus phoxinus
Hvitfinnet steinulke
Geađgeáhkabiddu
Cottus gobio

Steinsmett, steinulke
Gárggoáhkabiddu
Cottus poecilopusANADROME OG KATADROME FISK - ANADROMA OG KATADROMA GUOLIT

Sjøørret
Guvžá, gudjor
Salmo trutta

Sjørøye


Laks
Luossa
Salmo salar

Går opp i Anárjohka og Iešjohka helt øst i kommunen, Fra Altaelva når laksen bare til like nedafor kommunegrensa.
Spises stekt, kokt, røkt eller salta.
Ål
Ággaraš
Anguilla anguilla

SALTVANNSFISK - MEARRAGUOLIT

Ulke,marulk
Áhkabiddu
Myoxocephalus scorpiusHåkjerring
Áhkalakkis
Somniosus microcephalus

Havål
Áhpeaggaraš
Conger conger


Kveite, hellefisk
Bálddis
Hippoglossus hippoglossus

Blåkveite, svartkveite
Čáhppesbálddis
Reinhardtius hippoglossoides

Rødspette
Dikkilbotnet, girjebotnet, násteguorbbat
Pleuronectes plasessa

Skrubbe, sandskrubb
Guorbbat, guorpmat, sáttoguorbbat
Platichtys flesus

Flekksteinbit
Buolastáinnir, dielkobuovla
Anarhichas minor

Gråsteinbit
Ránesbuovla
Anarhichas lupus

Blåsteinbit
Alitbuovla
Anarhichas denticulatus
Hyse, kolje
Diksu, juksu
Melanogrammus aeglefinus

Lange
Lággu
Molva molva

Lyr
Liirodorski
Polachius polachius

Brosme
Loahkka
Brosme brosme

Torsk
Dorski, rutnot, jaddi
Gadus morhua

Sei
Sáidi
Polachius virensBreiflabb, marulk
Duorši
Lophius piscatorius

Makrellstørje størje, tunfisk
Dutna, dudnaguolli
Thunnus thunnus

Uer
Háhká
Sebastes marinus
Håbrann
Hámmir, hoapmir
Lamna nasus

Brugde
Šuorjá
Cetorchinus maximus

Pigghå
Hoahkka
Squalus acanthias
Brisling
Reavas, šelgesreavas
Sprattus sprattus

Sild
Sallit, sildi
Clupea harengus

Rognkjeks/rognkall
Rundierpmis, áhkacincu
Cyclopterus lumpus

Lodde
Šakša, loddu
Mallotus villotus

Tangsprell
Šákkoš, bišáŋki
Pholis gunnellus

Tangstikling
Deabbošilla
Spinachia spinachiaKilder om fisk

Gaup, Nils Ole: Davvi mearaid ja čázádagaid guolit ja njiččehasat. Čálliid Lágádus 2010.
Heggberget, Tor G.: Konsesjonsundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1981-1983 : fisk. Direktoratet for jakt og ferskvannsfisk. 1984
Hesthagen, Trygve: Utbredelse av ferskvannsfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. NINA oppdragsmelding 2004
Lukkari, Heikkiarmas: Sáivačázi guolit. Leavvedolgi 1/2 - 2001.
Soot-Ryen, T.: Bidrag til kjendskaben om Finmarkens ferskvandsfisker. Tromsø museums årshefter 1926

Dyr i Finnmark sortert etter familie

Pattedyr, krypdyr og amfibier

Fisk

Fugl

Leddyr

Bløtdyr