I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Det blir ikke seminar denne gangen

Dessverre blir det i denne omgang ikke noe av seminaret som var planlagt 19.01.2019 med emnet "Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?". Årsaka er at en stor del av innlederne som vi hadde invitert ikke kommer. Tanken var å samle alle parter for å avklare motsetninger og forsøke å forbedre samarbeidet, både mellom lokale utmarksbrukere og sentrale myndigheter og mellom kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. Vi streva lenge for å få det til, men til slutt kom det klart svar at verken departementet, direktoratet eller Kárášjohka kommune ønska å delta i en slik debatt. Det ville da blitt bare innledere fra Guovdageaidnu, og også blant dem var det noen som var forhindra. Derfor fant vi ut at det beste var å utsette seminaret og gjøre det på en litt annen måte seinere. Vi vet ennå ikke når det kan bli, men det blir i alle fall ikke før etter påske. Noen innledere har gjort svært godt arbeid med å forberede seminaret. Vi beklager særlig overfor dem at de ikke får framført dette nå, men vil prøve å finne andre måter å presentere deres budskap på.

Styret for Meahcceguovddáš er konstituerert.

Årsmøtet for Guovdageainnu meahcceguovddáš 21.11.2018 bestemte at styret skulle konstituere seg sjøl og også komplettere seg med et par styremedlemmer. Det blei gjort på styremøte 15.01.2019, og styret består fra nå av:

LederKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
NestlederMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
KassererEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
SekretærSvein Lundsveilund@online.no90727698
StyremedlemMarit M. Eira Murudmarit@9520.no90786365
StyremedlemEllen Marie Varsellemvars@gmail.com91728281
StyremedlemEdel Thomasssenedelverden@gmail.com95448120
VaramedlemAnders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503
VaramedlemBerit Anne Sara Triumfbstriumf@hotmail.com91385470
VárrelahttuRolf Ante Hættafishingrolf@hotmail.com41077187

Natursenterets kurstilbud

Vi har gjennomført ei rekke større eller mindre kurs i emner som
– Mat fra natur og lokale råvarer
– Planter og sopp til mat og medisin
– Fiskeskinngarving
– Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
– Snarefangst av ryper
– Joik (for barn)
Vi prioriterer nå andre aktiviteter resten av 2018, men vi vil snart starte planlegging av kursprogram for 2019. I tillegg til å gjenta noen av disse kursa vil vi da bl.a. satse på kurs i notfiske og i lokal geologi. Ta kontakt dersom du er spesielt interessert i å være deltaker eller kursleder på noen av de nevnte kursa, eller om du har andre forslag til kurs.

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 400 bøker. Her kan du se bokliste pr. 14.01.2019. I tillegg har vi en del mindre hefter og brosjyrer som ennå ikke er katalogisert.
Dersom du har bøker som du vil være av med, som ikke står på denne lista og som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av interimstyret. (Navn og telefonnummer)


Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Initiativtaker: Naturvernforbundet i Ávjovárri, høsten 2015
Forprosjekt: Januar 2016 – September 2017.
Interimstyre fra september 2017
Grunnlagt som forening juni 2018. Stiftelseserklæring og vedtekter
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 90. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info