I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig. Om du betaler årskontingent nå gjelder den ut 2019.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Guovdageainnu meahcceguovddáš har hatt årsmøte.

Årsmøtet var 21.11.2018. Referat kommer her snart

Saksliste med linker til saksdokumenter:
1. Lederen orienterer om situasjonen for natursenteret.
2. Registrere/godkjenne deltakere med stemmerett
3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Arbeidsplan
7. Budsjett
8. Valg av styre, valgkomite og revisor.

Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?

Seminar 19.01.2018

Guovdageainnu meahcceguovddáš ønsker å invitere alle som er opptatt av natur, naturbruk og naturforvaltning til et seminar i Guovdageaidnu. Dette var opprinnelig planlagt i oktober 2018, men da tidspunktet ikke passa for flere innledere, så vi oss nødt til å utsette det til januar

Bakgrunnen for seminaret er at det i Guovdageaidnu og ellers i områder med samisk naturbruk har vært mye strid om forvaltninga av naturen. Det gjelder både spørsmål om eiendoms- og bruksrett, regler for fiske og jakt, motorferdsel i utmark, oppretting og forvaltning av verneområder m.m. Hva er årsakene til disse motsetningene og er det mulig å løse dem? Vi inviterer derfor alle parter til diskusjon om dette.

Seminarprogram

Norsk naturforvaltning i samiske bruksområder
Hvilke erfaringer har samiske områder med norsk naturforvaltning?
Hvilke erfaringer har norsk naturforvaltning med å forvalte samiske områder?
Bidrar naturforvaltninga til å fremme eller hemme samisk kultur og mattradisjon?
Må det alltid være strid om forvaltninga eller kan vi komme fram til enighet/kompromiss?
Guovdageaidnu kommune og Klima- og miljødepartementet / Miljødirektoratet er invitert til hovedinnlegg
Paneldebatt.

Fornorsking og naturforvaltning
Har naturforvaltninga vært en del av fornorskinga? Er den det ennå?
Er naturforvaltninga i Sápmi ei sak for sannhetskommisjonen om fornorskinga?
Innlegg ved representant for sannhetskommisjonen og SBMS eller Guovdageainnu meahcceguovddáš.

Nasjonalparker og andre verneområder i Norge
Mellom naturvern, lokalbefolkning og turisme.
Erfaringer fra verneområder i samiske områder i Norge og Sverige og verneprosesser i Guovdageaidnu/Kárášjohka.
Lokal eller sentral styring.
Invitert Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Øvre Anárjohka, evt, Guovdageainnu kommune. Paneldebatt.

Natursenter / nasjonalparksenter
Erfaringer fra andre senter v/ Meahcceguovddáš og Stabbursnes naturhus
Planer for nasjonalparksenter / natursenter i Karasjok og Guovdageaidnu

Det blir innlegg både på samisk og norsk. Samiske innlegg blir tolka til norsk

Når alle innlederne er klare blir mer detaljert program publisert her.

Natursenterets kurstilbud

Vi har gjennomført ei rekke større eller mindre kurs i emner som
– Mat fra natur og lokale råvarer
– Planter og sopp til mat og medisin
– Fiskeskinngarving
– Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
– Snarefangst av ryper
– Joik (for barn)
Vi prioriterer nå andre aktiviteter resten av 2018, men vi vil snart starte planlegging av kursprogram for 2019. I tillegg til å gjenta noen av disse kursa vil vi da bl.a. satse på kurs i notfiske og i lokal geologi. Ta kontakt dersom du er spesielt interessert i å være deltaker eller kursleder på noen av de nevnte kursa, eller om du har andre forslag til kurs.

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 370 bøker. Her kan du se bokliste pr. 14.11.2018. I tillegg har vi en del mindre hefter og brosjyrer som ennå ikke er katalogisert.
Dersom du har bøker som du vil være av med, som ikke står på denne lista og som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av interimstyret. (Navn og telefonnummer)


Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Initiativtaker: Naturvernforbundet i Ávjovárri, høsten 2015
Forprosjekt: Januar 2016 – September 2017.
Interimstyre fra september 2017
Grunnlagt som forening juni 2018. Stiftelseserklæring og vedtekter
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 90. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info