Guovdageainnu meahcceguovddáš
Natursenter i Kautokeino

Forprosjektrapport

5. Nasjonalparksenter / besøkssenter

Slike merker er laga for alle nasjonalparker i Norge etter samme mal.

Statlig støtte til senter for naturinformasjon er knytta til systemet med besøkssenter, og forutsetninga for støtte er autorisasjon fra Miljødirektoratet. Det er for tida fem hovedtema for besøksenter: nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv. Disse temaene bygger altså på svært forskjellige kriterier, to gjelder verneform, et naturtype og to dyrearter. Det er altså ingen tema som bygger på naturen som helhet. Menneskenes bruk av naturen er bare et kriterium for temaet verdensarv. Begrepet "besøkssenter" og de fem kategoriene blei innført i 2013.

Etter vårt syn er det behov for natursenter som har hele naturen, økologien og naturbruken som utgangspunkt, ikke bare avgrensa verneområder eller bestemte arter / naturtyper. Vi håper politiske organer og miljøorganisasjoner vil ta opp dette, men inntil videre må vi forholde oss til disse kategoriene. Retningslinjer for autorisasjon og søknadsskjema er vedlagt denne rapporten som vedlegg 2, sammen med noen kommentarer om hvordan vi ser på vilkåra for å kunne oppfylle disse.

Alle disse hovedtemaene er mer eller mindre aktuelle for et natursenter i Guovdageaidnu. Vi vil i denne utredninga legge hovedvekta på nasjonalpark, men også gå inn på de andre temaene og begrunne hvorfor vi mener natursenteret i Guovdageaidnu bør søke autorisasjon for hvert av dem.

5.1. Verneområder og nasjonalparksenter i Indre Finnmark

Menneskenes påvirkning ses også i verneområder. Her fra Máze naturreservat
(Foto: SL)

Øvre Anárjohka nasjonalpark ligger lengst sør på Finnmarksvidda. Den blei oppretta i 1975, og har til nå vært forvalta av statlige myndigheter (departement, direktorat, fylkesmann). Verneforskriften som blei innført ved opprettelsen gjelder fortsatt, med små endringer i 1982. (Har ikke klart å finne ut hva disse endringene gikk ut på.) Det er ikke vedtatt noen forvaltningsplan. Våren 2017 har Miljødirektoratet oppnevnt et lokalt nasjonalparkstyre etter nominasjoner fra kommunene, fylkeskommunen og Sametinget. I den sammenheng har begge kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka starta arbeidet for å få etablert et nasjonalparksenter. Hver av dem ønsker senteret til sin kommune, og det har så langt ikke vært særlig samarbeid mellom dem i denne saka. Fra Guovdageaidnu kommune er det understreka at det skal være et samisk nasjonalparksenter, i motsetning til de 16 norske nasjonalparksentrene. Det har ikke vært helt avklart hva man her legger i et samisk nasjonalparksenter, men vi forsøker lenger ute her å gi noen momenter.

Ved sida av denne nasjonalparken er de eneste gjeldende verneområdene i disse kommunene et lite naturreservat i Guovdageaidnu (Máze) og to små naturreservat i Kárášjohka (Goššjohka og Oahcesaisuolu).

Det blei i 2010 lagt fram forslag om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark (begge kommuner, mest i Kárášjohka), ny nasjonalpark i Goahteluoppal (Guovdageaidnu) og vern av ei rekke våtmarksområder i Finnmark. (Derav 9 i Guovdageaidnu, 1 i Kárásjohka og 1 som ligger i begge kommuner). Planene for nasjonalparker blei trukket tilbake 2015, planen for våtmarker er ikke trukket tilbake og det er varsla at den vil komme opp igjen i løpet av 2017/18.

Siden nasjonalparksenter er uløselig knytta til nasjonalparker og evt. andre former for verneområde, har vi funnet det nødvendig å starte med en oversikt over det nasjonale og internasjonale systemet for områdevern og informasjon om dette. Ut fra dette tar vi opp noen prinsipielle spørsmål og politiske og juridiske vilkår for å kunne få en samisk nasjonalparkforvaltning og et samisk nasjonalparksenter, samt Miljødirektoratets vilkår for å gi finansiering og autorisasjon til nasjonalparksenter. Deretter drøfter vi mulig plassering av et slikt senter, samt andre tiltak for å gjøre nasjonalparken mer tilgjengelig for besøkende.

5.2. Internasjonalt

5.2.1. Prinsipper for områdevern

Den internasjonale naturvernunionen IUCNs kategori "Verneområde med bærekraftig bruk av naturressurser" brukes over store deler av verden, men den norske regjeringa vil ikke ha den her, da "bruk ikke er et mål for vern".
(Kilde: http://www.biodiversitya-z.org)

For oss som lever i en kommune med over 3km2 pr. innbygger er det lett å tenke at det er areal og natur nok. For det aller meste av verden er befolkningstettheten langt større og det er et veldig press på arealene. Med økt befolkning i verden og økt behov for både fornybare og ikke-fornybare ressurser blir det et stadig større press på de områdene som ennå har unngått større naturinngrep. For hvert år forsvinner store områder av natur i det de blir gjort om til jordbruksland, industriområder, gruver, kraftanlegg, veier og boligområder m.m. Dermed blir de naturlige leveområdene til ville dyr og planter borte, og bestandene blir redusert, ofte så mye at arter dør ut. Det er anslått at tallet på ville pattedyr og fugler i verden er halvert de siste 50 åra.

Over hele verden har naturlige leveområder for planter og dyr forsvunnet. Det gjelder f.eks. de store skogene som engang dekte mesteparten av Mellom-Europa, den enorme prærien i USA og regnskoger i ei rekke land i Sør-Amerika, Afrika og Sør-Asia. Denne utviklinga fortsetter i uhyggelig rask fart. Samtidig ser vi at naturen og naturgrunnlaget for menneskene blir skadet av uforsvarlig jakt og fiske og av forurensing gjennom utslipp av CO2 og kjemiske stoffer til luft, vann og jord.

Denne situasjonen viser at det nødvendig å iverksette tiltak på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å stoppe naturødeleggelsene, eller i alle fall bremse dem så godt som råd, samtidig som det må gjøres tiltak for å reparere etter tidligere skader. Offentlige reguleringer for å ta vare på naturen kan deles inn i tre hovedgrupper:

I denne sammenheng legger vi hovedvekta på det formelle områdevernsystemet, der offentlige myndigheter avgrenser områder og plasserer dem i en bestemt vernekategori med faste regler.

Den internasjonale naturvernunionen IUCN opererer med 6 kategorier. De 5 første tilsvarer omtrent de eksisterende verneformene i Norge, der naturreservat, nasjonalpark og landskapsvernområde er de viktigste. Den 6. kategorien er spesielt interessant for urfolksområder. Den kalles "Protected area with sustainable use of natural resources" eller "Verneområde med bærekraftig bruk av naturressurser."

I tillegg finnes det ordninger under UNESCO for vern av natur og kultur, som supplerer og delvis overlapper IUCN-kategoriene:

  1. Verdensarv
  2. Biosfære

Noen land har egne kategorier, som ikke stemmer helt overens med de internasjonale kategoriene. Flere land har innført kategorien regionalpark, blant annet Frankrike, Litauen og Italia. Disse er styrt av regionale, ikke nasjonale myndigheter og verneforskriftene er gjerne mindre strenge enn for nasjonalparker.

Kartet viser at grensa mellom Guovdageaidnu og Finland nesten hele vegen går mot verneområde. I Guovdageaidnu finnes det ikke noe tilsvarende vern på lavt nivå.
(Kilde: Google Maps).

For Guovdageaidnu, som grenser til Finland, kan det være særlig aktuelt å se på det finske vernesystemet, bl.a. i forhold til samarbeid om vern over grensa. Finland har som de fleste andre land, nasjonalparker og naturreservat, men også en form for vern som kalles Ødemarksområde (finsk: Erämaa-alue). Wikipedia skriver om disse: "De ligger i avsidesliggende områder, men har ikke like strenge verneregler som naturreservater. Områdene ble etablert i 1991, og alle ligger nord i Lappland. Det er 12 områder av denne typen, med et samlet areal på 14 890 km2. Alle ødemarksområdene administreres av Forststyrelsen. Områdene ble opprettt i henhold til ødemarksloven (17.1.1991/62) for å bevare deres ødemarkspreg, den samiske kulturen, de naturbaserte næringene og å utvikle en mangesidig utnyttelse av naturen og forutsetningene for dette. Utmål for gruve kan ikke gis og permanent vei kan ikke anlegges uten særskilt tillatelse. Reindrift, fiske, jakt og sanking av naturprodukter er tillatt i henhold til en særskilt plan, i likhet med naturvennlig skogsdrift."

5.2.2. Nasjonalparker – vern og/eller overgrep?

Yellowstone var verdens første nasjonalpark. Her er nordporten ved Gardiner, Montana, som sier «For the Benefit and Enjoyment of the People» («For folkets nytte og fornøyelse»). Parken blei ikke mye til nytte for urfolka som holdt til her, de blei fordrevet da nasjonalparken blei oppretta.
(Foto: Daniel Mayer / Wikipedia).

Vernekategorien nasjonalpark er brukt i over hundre land i verden, og til sammen finnes det flere tusen nasjonalparker. Nasjonalparker har mange steder vært viktige for å bevare plante- og dyrearter og økosystemer, men ofte har virkningen av parkene ikke bare vært positiv, særlig sett fra de opprinnelige brukerne av områda som har blitt verna.

I mange land har nasjonalparker blitt oppretta på territoriet til urfolk eller stammefolk. Dette har oftest blitt gjort av statlige myndighetet eller kolonimakter, over hodet på folket som levde i områdene.[1] Først har storsamfunnet tatt utmark fra urfolka for å bruke det til jordbruks- og industriformål, så har man verna store deler av den gjenstående naturen for å bruke denne til turisme. Slik har nasjonalparker blitt en ny form for kolonisering.

Begrepet "National Park" oppsto i USA og har derfra i mer eller mindre vellykka oversettelser spredt seg utover i verden. Da verdens første nasjonalpark blei oppretta i Yellowstone i Montana, blei først urfolket som levde her fordrevet med militær makt. Seinere blei det av myndigheter og nasjonalparkforvaltning benekta at området hadde vært brukt. Dette er ikke noe enestående tilfelle.

Mens naturbruken til urfolk og annen lokalbefolkning tidligere blei sett som en trusel mot nasjonalparkene, har det etter hvert blitt mer aksept for denne bruken og i flere land har etter hvert urfolk klart å tilkjempe seg større innflytelse over nasjonalparker i egne områder. Dette er likevel fortsatt stridsspørsmål i mange land.

5.3. Nasjonalt

5.3.1. Områdevern i norsk forvaltning

Vegaøyan i Nordland er på UNESCOs verdensarvliste bl.a. pga. en levende tradisjon med dunvær.
(Kilde: http://verdensarvvega.no)

I Norge er det tre hovedformer for områdevern: Naturreservat, nasjonalpark og landskapsvernområde.

Under forarbeida til naturmangfoldloven av 2008 foreslo Sametinget at Norge for vern i samiske områder skulle ta i bruk den internasjonale naturvernunionen IUCNs kategori VI, "Verneområde med bærekraftig bruk av naturressurser"[2]. Dette blei avvist av sentrale myndigheter med argumentet at bruk ikke er noe mål for verneområder (!)[3].

Norge har åtte steder på UNESCOs verdensarvsliste. Av disse er det tre som er særlig interessante i sammenheng med nasjonalpark og etablering av nasjonalparksenter i Guovdageaidnu:

For at et naturområde skal få verdensarvstatus, må på forhånd mesteparten av det være verna av nasjonale myndigheter, minimum som landskapsvernområde eller tilsvarende.

Biosfæreområder er en verneform som kombinerer vern og bruk, og som er mer fleksibelt enn andre vernekategorier. Slike er ennå ikke oppretta i Norge, men det er eit kandidatområde i Nordhordland.[4]

Ved de verneområdene som er oppretta og foreslått oppretta i Finnmark har man nesten utelukkende holdt seg til IUCN-kategoriene I og II, naturreservat og nasjonalpark, altså de strengeste reglene. Det ser ikke ut til at det har vært gjort noen vurdering av om andre kategorier kunne være aktuelle for verneområder i Finnmark, som alternativ til dagens praksis som er enten strengeste kategorier eller ingen vern.


Områdevern er en del av offentlig arealforvaltning. Forøvrig styres arealbruken i den enkelte kommune vesentlig gjennom kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Oppretting av nasjonalparker og andre verneområder blir derimot gjort av staten og fungerer som et statlig inngrep i den kommunale sjølråderetten. Når et område er verna kan ikke kommunen f.eks. legge ut deler av dette til boligområde eller industriområde. Kommunen kan vedta status som LNFR-område, men kan ikke på egen hånd opprette verneområder. Verneområder kan bare opprettes av regjeringa.

Oppretting og forvaltning av nasjonalparker og andre verneområder er styrt av et politisk og juridisk rammeverk av konvensjoner, lover, forskrifter og retningslinjer fra sentrale myndigheter. Store deler av dette er felles for hele Norge, og gjelder da natur med og uten samisk bruk.

I de siste vel 30 år har det foregått store endringer i det norske lovverket for naturforvaltning. Det gjelder både generelle lover og for samiske forhold spesielt. Generell naturforvaltning skal ta hensyn til internasjonale konvensjoner, som Ramsarkonvensjonen om våtmarker (1971), Bernkonvensjonen om ville dyr og planter i Europa (1979) og Konvensjonen om biologisk mangfold (1992), samt de tiltak som er gjort for oppfølging av disse. Av nasjonale lover for naturforvaltning er særlig naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensingsloven og mineralloven sentrale.

Om vi sammenligner med andre land, er det i Norge svært få ansatt i forvaltning av verneområder og informasjon om dette. En som har studert verneområder i mange land, hevder at Norge har "verdens svakeste bemannede verneområdeforvaltning". Vi har ikke gjort nok grundige undersøkelser til å si om dette stemmer, men mye kan tyde på det. Mens vanlig bemanning for en norsk nasjonalpark er 1-5 personer, har vi besøkt en polsk nasjonalpark med 30 ansatte og en tysk med 105!

5.3.2. Vern og/eller turisme?

Mange steder rundt om i verden satses det på turisme i forbindelse med nasjonalparker, men få slår dette hotellet som ligger inni Banff National Park i Canada.
(Kilde: http://banffnationalpark.com)

I tillegg til målsettinga om vern av naturen har det i seinere år blitt stadig mer vektlagt at nasjonalparker og andre verneområder skal tjene turistnæringa. Dette har kommet særlig sterkt fram etter Stortingets vedtak av den såkalte "Fjellteksten" i 2003. Denne er omtalt slik: "Teksten innebar et politikkskifte i forvaltningen av de norske nasjonalparkene, ved at det ble åpnet for større grad av lokal verdiskaping og kommersiell reiselivsvirksomhet i nasjonalparkene." (Wikipedia)

I Fjellteksten står det bl.a.:
"Regjeringen vil åpne for økt verdiskaping i fjellbygdene ved å legge til rette for økt aktivitet innenfor og rundt en del av nasjonalparkene, herunder bidra til

For all forvaltning av nasjonalparker og verneområder må man vurdere forholdet mellom vern og turisme, og forsøke å finne kompromisser som gjør at områdene blir tilgjengelige, men at turistenes besøk og aktiviteter ikke kommer i strid med verneformålet.

I Finnmark er det gjort ei utredning om forholdet mellom turisme og vern i forbindelse med oppretting av Varangerhalvøya nasjonalpark.[4a]

5.3.3. Desentralisering eller ensretting?

Alle nasjonalparksenter er pålagt av Miljødirektoratet å bruke samme logo og samme grafiske utforming av all informasjon.

Fra de første nasjonalparkene blei oppretta på 1960-talet var alle nasjonalparker styrt fra sentrale myndigheter. Da det i 1982 blei oppretta miljøvernavdelinger hos Fylkesmennene, blei forvaltninga overført dit. Fra Fra 2009 blei det åpna for oppretting av lokale nasjonalparkstyrer, og for de fleste nasjonalparker blei det oppretta slike styrer i løpet av 2010. Styrene består av representanter for kommuner, fylkeskommune og evt. Sametinget. I tillegg er det for mange nasjonalparker oppretta "Faglig rådgivende utvalg". Disse består av ei rekke interessenter i lokalsamfunna ved nasjonalparkene. Det kan være representanter for grunneiere, reinbeitedistrikt, frilufts- og naturvernorganisasjoner, grendelag, turistbedrifter m.m. Utvalgene har ingen formell myndighet, men nasjonalparkstyret skal rådføre seg med disse i viktige saker, og det skal minst en gang i året være møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

I forordet til boka Norges Nasjonalparker skreiv daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide: "Det er viktig at de som bor ved nasjonalparkene våre er aktive medspillere i forvaltningen av verneområdene. Uten lokal tilhørighet og stolthet over å leve i nærheten av en nasjonalpark vil en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av disse verdifulle naturområdene ikke være mulig." Det er ikke vanskelig å være enig med ministeren i dette. I praksis har nok likevel mange lokalsamfunn opplevd nasjonalparkene heller som et fremmedelement og ei fjernstyring fra sentrale myndigheter.

På den ene sida er omorganiseringa av nasjonalparkforvaltninga ei demokratisering og desentralisering, men sentralmakta har likevel sørga for å ha kontroll. Det lokale styret må styre innafor rammene av sentralt fastsatte verneforskrifter for hver nasjonalpark, og forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har utvikla en strategi for samordning og ensretting av informasjonen om nasjonalparker og andre verneområde, der nasjonalparkene blir behandla som en "merkevare" for kommersiell utnytting. Nasjonalparkstyrenes presentasjon av eget arbeid er samordna på nettstedet http://nasjonalparkstyre.no, der de alle må innrette seg etter samme mal. Samme mal skal også brukes for all presentasjon av nasjonalparkene, der de er pålagt å bruke symboler og farger foreskrevet av direktoratet. Det er laga ei rekke instruksjoner for hvordan verneområdene skal forvaltes og presenteres. Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder[5] gir over 40 sider med instruksjon for utvikling av besøksstrategi for den enkelte nasjonalpark. Her kreves full lojalitet i bruk av de felles symbolene: "må alle aktørene under merket praktisere en sterk lojalitet til merkestrategien, og ikke minst den visuelle identiteten."

Utvikling av kart for merkevaren Norges nasjonalparker[6] består av 20 sider med detaljert instruks for hvordan kart skal lages som skal brukes til informasjon om nasjonalparkene i brosjyrer og på internett. Likevel sies det ikke et ord om man skal bruke norske eller samiske stedsnavn. Det virker som det er ei problemstilling som er ukjent for Miljødirektoratet, men enkelte nasjonalparkstyrer i Finnmark har reagert på mangelen på samiske navn på karta.

Direktoratet har registrert ikke bare symbolet for nasjonalparker, men navna på hver nasjonalpark som varemerke(!). 02.03.2017 sendte Patentstyret brev til Miljødirektoratet med Varsel om fornyelse av Varemerkeregistrering på navnet "Øvre Anárjohka Nasjonalpark". Registreringa gjelder for ti år av gangen, dvs. at dette er innført seinest i 2007. Patentstyret opplyser at slik registrering koster kr. 2900, dvs. godt over en millon kr. for alle nasjonalparkene.

Miljødirektoratet har laga og lagt ut på internett ferdige logoer for alle nasjonalparker[7], inkludert Øvre Anárjohka. Disse er laga på norsk, engelsk og tysk. For noen er disse laga også på samisk, men ikke for Øvre Anárjohka.

Av vernekategoriene i Norge er det bare nasjonalparker som danner grunnlaget for oppretting av egne informasjonssenter, men når disse først er oppretta, gir de gjerne også informasjon om andre verneområder i kommunen eller regionen. Ofte er hensynet til leveområdet for bestemte arter en del av begrunnelsen for områdevernet, og det er da naturlig å informere spesielt om disse.

5.4. Samisk

5.4.1. Politisk og juridisk bakgrunn for vernearbeid i samiske områder

Andejakta i Guovdageaidnu på våren er en samisk naturbrukstradisjon som har stor oppslutning lokalt, men er omstridt blant forvaltere og biologer. Her er lokkeender av plast, funnet ved Coagesjávri.
(Foto: SL)

Ved sida av det generelle regelverket for vernearbeid er det noen spesielle regler for områder med samiske interesser. Krav om å ta hensyn til samiske rettigheter og samisk naturbrukstradisjon blir uttrykt i flere internasjonale styringsdokumenter, som Konvensjonen om biologisk mangfold, ILO-konvensjonen om urfolk (1990) og FNs urfolkserklæring (2007). Nasjonale lover av særlig betydning for naturforvaltning i samiske områder er Grunnlovens sameparagraf, reindriftsloven, finnmarksloven og særlige paragrafer i bl.a. naturmangfoldloven og mineralloven.

Tilsynelatende har man fått et lovverk som tar vare på samiske interesser. Likevel blir det stadig strid om naturforvaltninga i samiske områder, både når myndighetene vil tillate inngrep og når de vil innføre eller endre verneområer. Noen årsaker til dette kan være:

Når man nå ønsker å opprette et samisk nasjonalparksenter for Øvre Anárjohka, vil man ikke unngå å støte på en del av disse motsetningene.

5.4.2. Nasjonalparker og samisk bruk

Reindrifta utnytter hele vidda, enten der er nasjonalpark eller som her like ved kommunesenteret.
(Foto: SL)

Verneområder har blitt etablert i samiske bruksområder både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Av 46 nasjonalparker i Norge er 23 i beiteområde for tamrein. Til sammenligning er det flere nasjonalparker i villreinområde, og det virker som reinen har en langt større plass i forvaltninga der. Mens villreinen er et viktig verneformål, blir tamreinen og reindrifta mer sett på som et problem for verneområdene.

I retningslinjene for nasjonalparker i reinbeiteområde står det gjerne "området kan brukes til reindrift". Det gir inntrykk av at retten til reindrift er noe som vernemyndighetene allernådigst gir. Det er ikke foretatt noen utredning om rettighetsforhold i disse områdene før nasjonalparkene blei oppretta. Reindrifta har blanda erfaringer med nasjonalparkene i praksis. I noen områder er presset på arealene så stort at man fra reindrifta er glad for at deler av området deres blir gjort til nasjonalpark, så blir det i alle fall ikke gjort inngrep der. På andre sida har det ofte vært strid om driftsmåten i nasjonalparkene, bl.a. retten til kjøring og uttak av trevirke.

Reineiere har fortalt om sine erfaringer med nasjonalparker og nasjonalparkplaner i flere sammenhenger, men disse er sjelden publisert. Fra reindrifta i Guovdageaidnu kan vi nevne Berit Anne Oskal Kemi fra arbeidsutvalget for Goahteluoppal nasjonalpark[8] og Peer Gaup om Reisa nasjonalpark.[9] Det er skrevet en grundig artikkel om forholdet mellom nasjonalparker og samisk reindrift.[10]

Ved etablering av nasjonalparker har man først og fremst sett på reindrift, mens annen samisk bruk både på kysten og i innlandet har blitt oversett. I Finnmark er det etablert flere nasjonalparker i områder som sjøsamer har brukt til utmarkshøsting og sauebeite, som Stabbursdalen, Seiland og Varangerhalvøya, og i noen tilfeller har det vært konflikter mellom vern og bruk. Sjøsamers erfaringer med nasjonalparker er i liten grad dokumentert og publisert. Sigvald Persen fra Sjøsamisk kompetansesenter fortalte på et møte arrangert av Naturvernforbundet i Ávjovárri i 2015 om hvordan den lokale sjøsamiske befolkninga hadde mista rettigheter til utmarkshøsting ved etablering av Stabbursdalen nasjonalpark. (Dessverre er dette ikke publisert.)[11] Noen ganger kommer det indirekte også fram i offisielle dokumenter hvordan sjøsamer har mista rettigheter ved oppretting av nasjonalparker. I brosjyre om Stabbursdalen nasjonalpark kan man lese: "Stabburselva er ei god lakseelv. Laksen var tidligere en viktig matressurs, og ble fisket med garn og tradisjonelle stengsler. I dag har sportsfiske overtatt, og mange søker til Stabburselvas stryk og kulper i håp om å få laks på kroken."

I forbindelse med planene om utvida verneområder i Indre Finnmark i seinere år har det vært mer fokus på utmarkshøsting av fastboende samer (dálon), og Samisk høgskole har gjort ei grundig undersøking om bruk av områder som er foreslått verna.[12] Deler av denne undersøkinga er referert i gjennomgangen av de forskjellige verneplanene på http://meahcci.info/vern-n.htm.

I informasjonen om nasjonalparkene har det vanligvis blitt lagt svært liten vekt på den samiske bruken av området. Det gjelder både den offisielle informasjonen fra Miljødirektoratet og nasjonalparksentrene, og for informasjon fra organisasjoner som støtter etablering av nasjonalparker, som Naturvernforbundet[13] og DNT[14].

5.4.3. Norsk eller samisk nasjonalparkforvaltning?

Byrkije eller Børgefjell nasjonalpark i Nordland var blant de første nasjonalparkene som blei oppretta i Norge, men det skulle ta omlag 40 år før det samiske navnet blei tatt i bruk på linje med det norske.
(Kilde: http://nasjonalparkstyre.no/Borgefjell)

Det felles lovverket, de sentralt fastsatte forskriftene og Miljødirektoratets retningslinjer for forvaltning og markedsføring av verneområder gir ganske snevre rammer som all lokal nasjonalparkforvaltning må holde seg innafor. Det er her ikke gjort noe skille mellom samiske og ikke-samiske områder, og det finnes ingen egne regler eller samordning for verneområder der det er samisk bruk.

I det meste av regelverk og forvaltning for verneområder blir ikke den samiske bruken sett som en del av verneformålet, men derimot til dels som en trusel mot naturmangfoldet. For at tradisjonell bruk skal kunne fortsette i verneområder, må dette skrives inn i forskriftene som unntak. Ofte må både reindriftssamer og andre samiske brukere sende stadige søknader til verneforvaltningen om å få fortsette det som for dem er normal bruk, og i en del tilfeller har slike søknader blitt avslått.

Lokale nasjonalparkstyrer har gitt en viss samisk representasjon. Sametinget er representert i alle nasjonalparkstyrer i reindriftsområder. Flertallet av styrerepresentantene kommer fra kommuner og fylkesting, og det kan være svært varierende hvilken holdning disse har til reindrift og til samiske interesser forøvrig.

Til nå synes det å ha vært liten debatt om prinsipper og verdier som skal ligge til grunn for samisk forvaltning av verneområder. Med oppnevninga av nasjonalparkstyre for Øvre Anárjohka nasjonalpark har man for første gang får et nasjonalparkstyre der alle medlemmene er samer. Spørsmålet er om dette vil føre til større endringer i forvaltninga.

Samisk språk er brukt i liten grad i forvaltninga av nasjonalparker og andre verneområder. Av de 23 nasjonalparkene i samiske bruksområder er det bare et par som har samiske stedsnavn som hovednavn (Rohkunborri i Troms, Láhko og Rago i Nordland). Noen navn er norsksamisk blanding som "Øvre Anárjohka". Noen nasjonalparker har anerkjent parallellnavn på norsk og samisk (Børgefjell/Byrkije, Lomsdal-Visten/Njaarke, Seiland/Sievju), men det er sterkt varierende i hvilken grad de samiske navna blir brukt. Stabbursdalen nasjonalpark er den eneste av nasjonalparkene med eget nasjonalparkstyre som ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, men her bruker nasjonalparkstyret konsekvent bare det norske navnet.

Det er utgitt en serie med informasjonsbrosjyrer om de forskjellige nasjonalparkene, disse kan man finne bl.a. i nasjonalparksentre eller laste ned fra Miljødirektoratet. Av 44 nasjonalparker er det bare Øvre Anárjohka som ikke er dekket av noen brosjyre. Brosjyrene er utgitt på norsk og engelsk og fem av dem også på nordsamisk[15]. Det er ikke utgitt noen brosjyrer på sør- eller lulesamisk.

All forvaltning og alle møter i tilknytning til verneområder har til nå foregått på norsk. Dette fører til en skjeivhet i forvaltninga, da norsktalende får uttrykke seg muntlig og skriftlig på sitt morsmål, mens samisktalende blir henvist til å uttrykke seg på et annet språk. Dette kan da føre til at samiske interesser og synspunkter kommer dårligere fram i forvaltninga. Ved i alle fall en nasjonalpark har reindriftssamer klaga over at de ikke får snakke samisk på møter i rådgivende utvalg. Det nyoppnevnte styret for Øvre Anárjohka nasjonalpark ser ut til å kunne ha bare samisktalende medlemmer, men må nok likevel ta hensyn til at mange i forvaltninga ikke kan samisk. Skal samisktalende få uttrykke seg på morsmålet vil det derfor være nødvendig med tolking og oversetting, og det må gis direkte statlig finansiering av dette, slik at det ikke skal måtte tas av midlene til andre formål i nasjonalparkforvaltninga.

5.4.4. Motstand mot nasjonalparker

Høsten 2015 besøkte klima- og miljøministeren med følge Guovdageaidnu og Kárášjohka for å sette seg inn i spørsmålet om oppretting og utvidelse av nasjonalparker på vidda. På møte i Guovdageaidnu møtte disse representantene fra kommunen og Sametinget, som alle sa nei til planene.
(Foto: SL)

Ved de fleste nasjonalparker og andre verneområder i Norge har det vært større eller mindre skepsis eller direkte motstand mot opprettinga. Det er flere årsaker til denne motstanden. Dels kommer den fra politikere og næringsinteresser som ønsker at det skal være anledning til å utnytte området til f.eks. gruver, kraftutbygging, skogbruk e.l. Dels har den kommet fra lokale bønder, reineiere og naturbrukere som frykter at deres næring eller matauk i utmarka vil bli hindra av verneforskriftene og/eller av en økt turiststrøm. Den stadig større vektlegginga av å bruke verneområder til verdiskaping gjennom turisme har ført til reaksjoner i begge retninger. På ene sida forventninger om mer igjen til lokalsamfunnet, på andre sida frykt for slitasje, konkurranse og hinder for lokalt tradisjonelt naturbruk.

I seinere år har motstanden mot oppretting og utviding av verneområdet vært særlig stor i samiske områder. Motstanden har vært særlig stor blant fastboende samer, da de i større grad enn reindrifta føler sin naturbruk trua av regelverket og noen ganger av økt turisme. Forslaga om oppretting av Goahteluoppal nasjonalpark, utvidelse av Øvre Anárjohka samt vern av myrer og våtmarker i Finnmark blei i 2010 avvist både av Finnmark fylkesting, Sametinget, FeFo og kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. Blant motstanderne var det mange forskjellige og tildels motstridende motiv, men vi kan i alle fall slå fast at verneplanene hadde minimal støtte i fylket.

5.4.5. Samisk arealforvaltningspolitikk

Samisk forvaltning - betyr det at alt skal avgjøres her?
(Foto: Ane Helga Lykka)

I hvilken grad kan vi snakke om en samisk arealforvaltningspolitikk gjennom tidene?

I det gamle samiske fangstsamfunnet var det en form for arealforvaltning gjennom siidasystemet. Det er kartlagt omtrent 50-60 siidaer i Sápmi på 1500-tallet, men ettersom det blei utvikla reindrift med lange flyttinger gikk disse i stor grad i oppløsning eller blei omdanna til reindriftsiidaer og lokale bygder av fastboende. Vi vet ikke så mye om forvaltninga innafor det gamle siidasystemet, men i de områdene der denne ordninga blei bevart lengst, var det en valgt ledelse kalt sohppar eller norraz, som hadde styring med arealet og kunne fordele områder på familier.

I seinere tid organiserte reindriftssamene seg i siidaer som etablerte rettigheter til hver sine beiteområder, flytteveger osv. Denne sjølorganiseringa i reindrifta har etter hvert i stor grad blitt underminert ved statlige lover og reguleringer, og striden mellom samisk og norsk forvaltning fortsetter den dag i dag.[16]

Kolonisering og etablering av norsk statsmakt har gitt et norsk arealforvaltningsregime i samiske bruksområder, bl.a. gjennom lover om jordutvisning / jordsalg. Dette førte til at samene i verste fall blei diskriminert i egne områder, kfr. jordsalgsloven av 1902. I beste fall blei de likestilt med norske og kvenske innflyttere. Den statlige forvaltninga av land og vann i Finnmark fortsatte med Statens Skoger / Statskog til 2006, da den blei avløst av Finnmarksloven / Finnmarkseiendommen.

Gir så Finnmarksloven en samisk arealforvaltning? På den ene sida er det for første gang innskrevet i lovverket for arealforvaltning i Finnmark at man skal ta spesiell hensyn til grunnlaget for samisk kultur. På den andre sida er det i praksis liten forskjell på forvaltninga til FeFo i forhold til tidligere Statskog. I styret for FeFo er det lik representasjon fra Fylkestinget og Sametinget, og oftest er det representantene som støtter storsamfunnets syn som vinner fram, bl.a. fordi Sametingets representanter ofte er splitta. FeFo-styret har i flere tilfellet støtta større inngrep i samiske bruksområder, og har aktivt arbeida for vindkraftutbygging i reinbeiteområde. Dersom vi forventer at samisk arealforvaltning skal være noe annet enn norsk arealforvaltning, er ikke FeFo noen samisk arealforvaltning. Det er fortsatt ikke plass i det norske forvaltningssystemet for at samiske interesser kan nedlegge veto mot inngrep i samiske bruksområder.

Det er også lagt ei rekke begrensinger på FeFos rett til å styre naturforvaltninga på det område der man formelt har eiendomsrett. Det gjelder bl.a. at regelen om begrensing i hvor utlendinger hadde lov å fiske blei avskaffa da Finnmarksloven blei oppretta, under henvisning til EØS-avtalen. Staten har i Finnmarksloven §19 forbeholdt seg retten til å opprette verneområder på FeFos grunn, også uten at FeFo er enig i dette. Dette kan oppfattes som at Staten da tar tilbake noe av den grunnen som er overført til FeFo.

Det har tatt lang tid før Sametinget har utvikla en samla politikk for areal- og miljøforvaltning, men i 2009 kom Sametingets arealmelding, med navnet "Å leve i landet på landets vis". Her er et eget kapittel om verneområder, som konkluderer:
Sametingsrådet prioriterte tiltak:

5.4.6. Reindriftas rolle i forvaltning av areal og verneområde

Rein på vinterbeite i Guovdageaidnu.
(Foto: SL)

Reindrifta bruker 40% av Norges areal, men dette området blir forvalta av norske myndigheter og reindrifta har relativt liten innflytelse på forvaltninga av naturen i reindriftsområdene. I Finnmark er det slått fast at en av representantene som Sametinget oppnevner til FeFo-styret skal være fra reindrifta. I andre fylker foregår reindrifta på land eid av Statskog eller private, og der har reindriftsinteressene ingen formell rolle i utmarksforvaltninga.

I alle nasjonalparker og de aller fleste andre verneområder i samisk område er det reindrift, og reindrifta blir sterkt berørt av opprettinga av verneområder. På den ene sida kan vernet gjøre at områda blir sikra mot større inngrep, på den andre sida kan forstyrrelsene øke pga. økt turisttrafikk. Verneforskriftene kan også sette begrensinger på reindriftas muligheter for bruk av kjøretøyer og bygging og oppussing av bygninger og driftsanlegg. Likevel har ikke reindrifta noen egen representasjon i lokale nasjonalparkstyrer. Ofte vil vel Sametinget oppnevne reindriftsrepresentanter, men det er det ingen garanti for. Den eneste representasjonen reindrifta vil ha da, er i evt. rådgivende utvalg, på linje med andre organisasjoner i lokalsamfunnet. De enkelte reinbeitedistrikt må da sjøl følge med og passe på at forvaltninga tar hensyn til deres interesser og rettigheter.

5.5. Øvre Anárjohka

Fra Øvre Anárjohka nasjonalpark
(Foto: Lauri Rantala / wstryder.org)

Det er lenge siden boka om Øvre Anárjohka nasjonalpark kom ut.

Øvre Anárjohka nasjonalpark blei oppretta i 1975 og dekker et område på 1409 km2. Av dette er vel 2/3 i Guovdageaidnu kommune, mens knapt 1/3 er i Kárášjohka kommune.

5.5.1. En samisk nasjonalpark?

Med mastergradsoppgava si i arkeologi viste Tina Solbakken at nasjonalparken ikke er et urørt landskap, men i stor grad kulturlandskap. Bildet på forsida viser fangstgrop i Heavvoávži og er tatt av Ole Isak Eira.

Denne nasjonalparken blir ofte framstilt som den ultimate villmark, som ikke er brukt av mennesker. Et eksempel på dette er Miljødirektoratets presentasjon av nasjonalparken: "Øvre Anárjohka nasjonalpark og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde i nord. Nasjonalparken er en avsides og urørt del av Finnmarksvidda."[17]

Om denne måten å se på området på skriver Tina Solbakken i sin masteroppgave i arkeologi:[18] "Øvre Anárjohka nasjonalpark blir beskrevet som urørt villmark. Beskrivelser som urørt og villmark bør revurderes ettersom området har et rikt kulturhistorisk aspekt og flere kulturminner som viser til bruk over lengre tid."

Fra gammelt av var det området som nå er nasjonalpark brukt dels av Guovdageainnu siida, del av Ávjovári siida, og dels også av siidaer på nåværende finsk side. Et tegn på bruken av området er mengden av stedsnavn, hvorav ganske mange viser til navn på brukere av området. Alle stedsnavn i området er samiske (med unntak av noen forsøk på oversetting til norsk i den hardeste fornorskingstida)[19], men noen av dem forteller om finske og norske brukere av området, muligens i forbindelse med gullgraving.

Mesteparten av området er i liten grad arkeologisk undersøkt, men der det er gjort undersøkelser er det funnet ei rekke samiske kulturminner, i form av gamme- og hustufter, offerplasser, kjøttgjemmer, bålplasser, fangstgroper, båtrester m.m. Hvor mange faste boplasser det har vært er vanskelig å si, men folketellingene for Guovdageaidnu i 1865 og 1875 tyder på at det da var 4–5 gårder i eller like ved nåværende nasjonalpark. Et spesielt kulturminne er flere hundre år gamle furuer som det er tatt bark av til forskjellige formål, bl.a. til mat. Dette er en tradisjon som er kjent overalt der samer har holdt til i furuskog. (Hva vet man om når gårdene i nasjonalparkområdet blei etablert og fraflytta?)

Nasjonalparken har vært brukt til jakt og fiske av befolkninga i Anárjokdalen. (Mer om dette. Hvor mye folk har bodd i Anárjokdalen? Hvor langt inn i nasjonalparken har denne bruken vært i nyere tid? Hvordan har de frakta utstyr i forbindelse med jakt og fiske?

) Nasjonalparkområdet har i hundrevis av år vært brukt til reinbeite, De siidaene som bruker dette området har gjeterhytter i eller like utafor nasjonalparken.

Både i området som blei nasjonalpark i 1976 og i det området som seinere er foreslått som utvidelse av nasjonalparken, har det vært drevet stort skogbruk, med fløting av furutømmer nedover Anárjohka og Tana og levering av tømmer til sagbruk i Karasjok. Det har også foregått en del vedproduksjon av bjørk. Denne hogsten har vesentlig skjedd i de delene av nasjonalparken / utvidingsområdet som hører til Karasjok kommune. (Hvem sto for denne hogsten?)

I deler av nasjonalparken har det tidligere vært vaska etter gull i elvene, uten særlig resultat. Wikipedia omtaler dette slik: "En ikke drivverdig gullgraving på 1960-tallet er en parentes i områdets historie." Det blei gjort mineralundersøkelser fra 1962 og dette skal ha medvirka til at nasjonalparken ikke blei oppretta allerede på 1960-tallet. Før vedtaket om oppretting i 1975 ba mineralinteressene om utsetting av vernet, så de kunne få undersøkt ferdig. Det blei ikke utsettelse, men noe innskrenking av verneområdet av hensyn til mineralleitinga.

Det området som nå utgjør Øvre Anárjohka nasjonalpark er utvilsomt et tradisjonelt samisk bruksområde og andre enn samer har bare utnytta deler av området over kortere tid, i første rekke i forbindelse med mineralleiting og skogbruk?. Det må altså karakteriseres som et samisk område, men blir det dermed en samisk nasjonalpark, eller er det en norsk nasjonalpark på samisk land?

Forslag om oppretting av nasjonalparken kom allerede i den første landsplanen for nasjonalparker av 1964. I fylkesmannens forslag om utvidelse (2010) heter det om opprettinga: "Begrunnelsen var dels å bevare en typisk del av Finnmarksvidda, dels å opprette nasjonalparker over landegrensene. ... Dyre- og plantelivet skulle få utvikle seg mest mulig fritt med et minimum av menneskelig påvirkning. Vernebestemmelsene for nasjonalparken ble derfor relativt strenge."

I dokument som skildrer opprettinga har vi ikke funnet noe om at man skal ta vare på verken eksisterende bruk eller kulturminner fra tidligere bruk. Det er verdt å merke seg at området ikke er verna fordi det skulle være så spesielt, men nettopp fordi det var "en typisk del av Finnmarksvidda". I boka Norges nasjonalparker – Øvre Anarjokka fra 1976 skriver lensmann Arvid Dahl om da ideen om nasjonalpark først blei lansert: "Tanken fikk full oppslutning i kommunene Kautokeino og Karasjok. Reindriftsfolket, som alltid har vært enerådende i området, var betenkt." (Dette forteller kanskje litt om hvor liten innflytelse reindriftsbefolkninga i den tida hadde i det kommunale styret. Da det i 2009-10 blei diskutert utvidelse av nasjonalparken, var forholdet heller omvendt, reindrifta var mest positive, mens kommunene var negative.)

Det er gjennom tidene skrevet en del om sjølve nasjonalparken og om påtenkt utvidelsesområde. Dette er nesten uten unntak skrevet på norsk, av vel 20 skriftlige kilder er det ingen som er skrevet originalt på samisk, mens en er oversatt til samisk[20]. Denne gjelder forhold utafor nasjonalparken og det ser altså ut til at det ikke er publisert noe materiale om sjølve nasjonalparken på samisk. (Med mulig unntak for artikler i samiske aviser.)

Både oppretting og forvaltning forteller at Øvre Anárjohka har blitt behandla som en ordinær norsk nasjonalpark, med forskrifter tatt omtrent direkte fra standardforskrifter for nasjonalparker.

Fra starten blei nasjonalparken forvalta av Direktoratet for Statens Skoger v/ Vest-Finnmark skogforvaltning i Alta, fra 1982 av Fylkesmannen i Finnmark. Fra 2007 blei det satt i gang en prosess med overgang fra statlig forvaltning for nasjonalparker til lokale nasjonalparkstyrer oppnevnt av kommuner, fylkeskommuner og evt. Sametinget. Dette blei gjennomført for alle andre nasjonalparker i landet, men ikke for Øvre Anárjohka. Årsaka var strid om foreslått utvidelse, og det var Karasjok kommune som nekta å oppnevne medlem til nasjonalparkstyre før utvidelsesplanen var trukket tilbake. Resultatet er at nasjonalparken fram til nå har vært forvalta av Fylkesmannen.

Øvre Anárjohka kan i dag knapt kalles en samisk nasjonalpark, men er snarere en norsk nasjonalpark i Sápmi. Spørsmålet er om den kan bli en samisk nasjonalpark, og hvilke tiltak som må gjøres for at den skal bli det. Det første skrittet er utvilsomt oppnevning av lokalt nasjonalparkstyre, der samiske kommuner og samiske organ sammen har flertall. Det neste skrittet blir trolig å sette i gang prosessen for en forvaltningsplan for nasjonalparken. Hva mer må gjøres for å få en samisk nasjonalpark? Er det i det hele tatt mulig innafor gjeldende regelverk?

5.5.2. Utvidelsesplan møtte motstand


Kartet viser utredningsområdet for utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark og det reduserte området som Fylkesmannen har innstilt på.
(Kilde: Fylkesmannen)

Ikke før var Øvre Anárjohka nasjonalpark trådt i kraft i 1976, før det kom opp forslag om utvidelse av parken. Ressursutvalget for Finnmarksvidda foreslo i 1978 en utvidelse på 150 km2 mot nordøst, som ville dekke store deler av Goššjokdalen[21]. Forslaget blei videreført av Statens Naturvernråd i 1986[22] og i ei stortingsmelding[23] som Stortinget sluttet seg til i 1993. Det drøydde likevel med planene, men i 2009 sendte Fylkesmannen i Finnmark ut varsel om oppstart av verneplanarbeidet og melding om konsekvensutredning for mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det blei nå foreslått en langt større utvidelse enn det som var lagt opp til tidligere. Fylkesmannen la fram to alternativer, 497 km2 og 309 km2.

Det kom inn 28 høringsuttalelser, og de aller fleste var negative til utvidelse. Det var svært forskjellige årsaker til motstanden mot utviding. Mens Norsk Bergindustri gikk mot utvidelse fordi det her kunne være verdifulle forekomster av gull og andre metaller[24], var mesteparten av motstanden bygd på at utvidelsen ville føre til hinder for tradisjonell naturbruk. Et eksempel på harde motstand er høringsuttalelsen fra Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening. Her blir det bl.a. uttalt: "Ved en utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark vil vi bli frarøvet vår og våre barns framtid, ved at vår kulturarv og våre bånd tilbake til våre forfedre vil bli kuttet her. Staten vil på dette vis være med på å avslutte en del av vår historie med tvang. Naturen er en del av vår samiske identitet. Vern strider mot samisk oppfatning av det naturen er til for. Naturen er et gode som vi som samer har blitt lært opp til å respektere, og kun nyttiggjøre den som om den var til låns. Vi har lært å vise den ærbødighet og takknemlighet, fordi den er en del av vårt liv og livgiver til vår eksistens. Naturen lever og den livsånden har vi stor respekt for, og av gammel tradisjon spør vi den til råds og om tillatelse til vårt virke i naturen. Uten vår natur og vår måte å nyttiggjøre den på, er vi fortapt. Da kan vi like gjerne slutte å leve og kun eksistere. Det er naturen rundt oss som gjør at vi fortsatt bor nord for den kalde polarsirkelen. Vi viser til ILO konvensjonens § 169 om vern av fastboendes rettigheter som urfolk."

Reinbeitedistriktene som bruker utvidingsområdet var derimot positive til utviding, noe velforeninga tolka som et forsøk på å bruke nasjonalparken til et middel til å røve til seg rettigheter på bekostning av de fastboende. Blant dem som gikk mot utvidelsen var kommunene Karasjok og Guovdageaidnu, Finnmarkseiendommen, Sametinget og Finnmark fylkesting.

Samtidig med denne striden kom etableringa av lokale nasjonalparkstyrer. Det skulle også etableres for Øvre Anárjohka nasjonalpark, men blei ikke gjennomført, fordi Kárášjohka kommune nekta å nominere styremedlem pga. striden om utvidelse.

Naturvernforbundet ga ikke høringsuttalelse om utvidelsen, da man på den tida ikke hadde tilstrekkelig lokalkunnskap, men ga samtidig en mer generell uttalelse om vern i Finnmark.[25] Skogutvalget i Naturvernforbundet hadde innstilt på at forbundet skulle støtte utvidelsen, men dette blei stoppa etter innvendinger fra Finnmark.

Den store motstanden førte til at regjeringa da la saka på is. Det blei den liggende til høsten 2015, da Klima- og miljødepartementet sendte en delegasjon til Kárášjohka og Guovdageaidnu. Den konkluderte med at motstanden fortsatt var like stor og det endte med at regjeringa la bort hele utvidingsplanen. Først etter dette kom de forsinka prosessene rundt forvaltninga av eksisterende nasjonalpark i gang igjen.

5.5.3. Et samisk nasjonalparkstyre?

Ordfører Johan Vasara er Guovdageaidnu kommunes representant i det nyoppnevnte nasjonalparkstyret for Øvre Anárjohka.
(Foto: SL)

Miljødirektoratet har våren 2017 oppnevnt medlemmer til det lokale nasjonalparkstyret for Øvre Anárjohka, etter forslag fra kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka, Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Alle representantene, med unntak av en vararepresentant, er samisktalende personer bosatt i de to kommunene. Fylkesmannen har 19.04.2017 fått instruks fra direktoratet om å innkalle til konstituerende møte. Vi er da i ferd med å få det første nasjonalparkstyret som bare består av samer, og det første som kan holde møter på samisk. (Så lenge fylkeskommunen ikke møter med sin vararepresentant, som er norsktalende kven). Formelt vil vi dermed ha et samisk nasjonalparkstyre. Spørsmålet er i hvilken grad dette styret eller evt. andre samiske organ vil ha styring med nasjonalparken.

Ved oppretting av nasjonalparker og andre verneområder blir det ved kgl. resolusjon vedtatt en verneforskrift, som sier hva som er tillatt og forbudt i området. Forskrift om fredning av Øvre Anarjokka nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark blei vedtatt i 1975 og sist endra i 1982[26]. Dette er en av de strengeste nasjonalparkforskrifter som har vært i Norge. Begrensingene på bruken av området gjelder ikke bare for bygging og større inngrep, men også for lokal utmarkshøsting, for reindrift og for turisme. Bærplukking og fiske er tillatt, men jakt på rype, hare, rødrev og mink må bare foregå "i forbindelse med lovlig reindrift". Verken lokale fastboende eller tilreisende har altså lov å jakte. Så blir det sagt at "Departementet kan gi tillatelse til jakt på andre arter i begrenset tidsrom når det etter sakkyndiges mening er nødvendig for å opprettholde balansen i dyrelivet." Dette er særlig aktuelt for elg, men slik jakt må altså godkjennes helt opp i departementet.

Det blir i forskriftene slått fast at reindrifta har rett til å bruke området, men ei rekke aktiviteter som er nødvendige for reindrifta er man nødt til å søke om: "Etter søknad skal utøvere av lovlig reindrift gis tillatelse til å bruke motordrevet framkomstmiddel på vinterføre. Tillatelse til dette gis av lappefogdene." og "Transport av brensel og materialer til hytter, buer, reingjerder, klopper m.v. kan foretas med motorkjøretøy på vinterføre eller med luftfartøy når tillatelse er innhentet fra forvaltningsmyndigheten."

Reglene for turisme i området er strengere enn for de aller fleste nasjonalparker. Blant annet er det forbudt med merka stier og organisert ferdsel.

Disse reglene er gitt av regjeringa og kan bare endres av regjeringa. Ei oppretting av lokalt nasjonalparkstyre vil bare si at de tillatelsene som etter forskriften kan gis av "forvaltningsmyndigheten" nå vil kunne gis av nasjonalparkstyret i stedet for av Fylkesmannen. Dispensasjoner fra vernereglene ut over dette, kan fortsatt bare gis av Klima- og miljødepartementet.

I forbindelse med utvidingsplanene sendte Fylkesmannen i Finnmark ut varsel om revisjon av verneforskriften for eksisterende nasjonalpark i 2009, med ønske om innspill på ulike tema og problemstillinger. Det kom totalt 29 høringsuttalelser. I Fylkesmannens verneforslag av mai 2010 var det også med et forslag til ny verneforskrift. Denne skilte seg på flere punkter fra gjeldende forskrift med å åpne for mer aktiviteter i nasjonalparken. Da utvidelsen blei lagt på is, blei også revisjonen av verneforskriften lagt bort, så den gamle forskriften er fortsatt gyldig.

Innafor rammene av verneforskriften for den enkelte nasjonalpark skal det utarbeides en forvaltningsplan. Planen skal utarbeides av vernemyndigheten (nasjonalparkstyret, evt. fylkesmannen), og godkjennes av Miljødirektoratet. De fleste nasjonalparker har oppretta en forvaltningsplan, men noen mangler det fortsatt, bl.a. Reisa nasjonalpark, der konfliktene mellom reindrifta og forvaltninga har ført til at planen aldri har blitt ferdig.

Øvre Anárjohka nasjonalpark har aldri hatt noen vedtatt forvaltningsplan, men en "Grovskisse til forvaltningsplan for Øvre Anárjohka nasjonalpark og tilgrensende verneområder" blei 08.oktober 2010 lagt fram av Fylkesmannen i Finnmark.[27] Uttrykket "grovskisse" er dekkende, for det er mye som mangler på kunnskapen om området. Dette skjedde i tilknytning til planen om utvidelse av nasjonalparken, og i den forbindelse blei det etter krav fra Sametinget nedsatt et lokalt arbeidsutvalg bestående av representanter for kommuner og næringer. Arbeidsutvalget var leda fra Fylkesmannen og hadde representanter fra kommunene, to reinbeitedistrikt, elgjegerforening og velforening i Anárjokdalen. Arbeidsutvalget ønska primært ingen utvidelse, og ga også flere dissenser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan. Det første stridsspørsmålet kom allerede i formålet for nasjonalparken, om det skulle stå: "Området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet" eller "Området skal kunne brukes til reindrift."

I forbindelse med debatten om forvaltningsplan blei det ytra ønske om en ny verneforskrift, men dette har ikke blitt fulgt opp. Alt arbeidet med endringer angående nasjonalparken stoppa opp i 2010 og ingenting skjedde før regjeringa i 2015 bestemte å legge bort utvidelsesplanene. Først i 2017 er saka tatt opp igjen med oppnevning av nasjonalparkstyre og når dette er konstituert vil det trolig ta initiativ til å ta opp igjen prosessen med endring av verneforskrift og utarbeiding av forvaltningsplan.

Oppsummert kan vi si at nasjonalparkstyret vil kunne ta initiativ til endringer, men disse må avgjøres av regjeringa (forskrift) og direktoratet (forvaltningsplan). Inntil det er gjort, må de forvalte innafor rammene av forskriften av 1975. Denne gir svært lite handlingsrom for nasjonalparkstyret.

I likhet med andre nasjonalparker skal denne ha en nasjonalparkforvalter. Denne stillingen skal snart utlyses. Det er ikke styret som ansetter, men fylkesmannen, og utlysninga skjer etter mal utarbeida av miljødirektoratet. Det er derfor høyst usikkert hvor stor vekt det vil bli lagt på samisk språk og lokalkunnskap.

5.6. Nasjonalparksentra

5.6.1. Hva er et nasjonalparksenter?

Elgå nasjonalparksenter er et av de få i Norge som også forteller om samisk bruk av nasjonalparkområdet.
(Foto: SL)

"Et nasjonalparksenter er et besøks-, opplevelses- og vernesenter knyttet til en eller flere nasjonalparker. De fungerer som museer og har rett på statsstøtte mot at de oppfyller visse oppgaver. Nasjonalparksentrene i Norge er tematiske (eksempelvis Norsk Bremuseum), og kan fokusere på en tematikk eller en naturtype som også finnes i andre nasjonalparker enn den hvor sentret er lokalisert." (Wikipedia)

Det blei i 1993 vedtatt en plan for utbygging av 13 nasjonalparksenter. Siden har det kommet et par til, det siste blei åpna i 2015. Pr. 2017 er det 17 nasjonalparksenter i Norge: Breheimsenteret (Jostedalen), Femundsmarka nasjonalparksenter (Elgå), Folgefonna nasjonalparksenter, Halti nasjonalparksenter (Nordreisa), Hardangervidda nasjonalparksenter (Skinnarbu), Hardangervidda natursenter (Eidfjord), Hvaler nasjonalparksenter, Jostedalsbreen nasjonalparksenter (Stryn), Lierne nasjonalparksenter, Nordland nasjonalparksenter (Saltdalen), Norsk Bremuseum (Fjærland), Norsk Fjellmuseum (Lom), Folldal natursenter, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparksenter (Sunndal), Stabbursnes Naturhus og Museum, Øvre Pasvik nasjonalparksenter og Færder nasjonalparksenter (Tjøme). I tillegg er det planlagt et nasjonalparksenter ved den nyoppretta Raet nasjonalpark på Sørlandet.

Miljødirektoratet har utarbeida retningslinjer for autorisasjon av besøkssenter for nasjonalpark m.m. Vi gjengir hele disse som vedlegg til dette skrivet, og har der lagt inn foreløpige kommentarer om hvordan et natursenter i Guovdageaidnu skal kunne oppfylle disse retningslinjene og om noen av dem kommer i motsetning til ønsket om et samisk nasjonalparksenter.

5.6.2. Samisk nasjonalparksenter

Nordland nasjonalparksenter har informasjonsplakater om de forskjellige nasjonalparkene i fylket. Her bruker de nord-, lule- og sørsamisk etter hvor nasjonalparken er. På plakaten om Rago nasjonalpark er det skrevet på lulesamisk.
(Foto: SL)

Guovdageaidnu kommune ønsker å etablere et samisk nasjonalparksenter. Men hva er nå det? Det burde være sjølsagt at senteret får et samisk navn, at utstillingene blir teksta på samisk og at personalet snakker samisk. Bare disse tre sjølsagte krava vil skille det ut fra alle andre nasjonalparksenter i Norge. Innafor forvaltningsområdet for samisk språk finnes det i dag bare et nasjonalparksenter. Det oppfyller ikke noen av disse krava. Kravet om teksting på samisk er delvis oppfylt av Nordland nasjonalparksenter, ellers har vi ikke funnet det.

Når vi snakker om samisk nasjonalparksenter må det bety noe mer. Hva vil det ha å si for innhold, utstillinger, tilbud og arbeidsmåter? Dette finnes det i dag ikke noe ferdig svar på, og vi vil oppfordre alle til å komme med innspill. Her vil vi nevne noen spørsmål som kan være verdt å diskutere:

– Forankring i lokalsamfunnet.
Nasjonalparksenteret/ Natursenteret må ha aktiv støtte og deltaking fra lokalbefolkninga, slik at de føler det som sin institusjon, ikke som noe som er kommet og styrt utafra. Eiere og styre må i all hovedsak være fra lokalsamfunnet, og man må hele tida samarbeide med lokale naturbrukere og fagfolk i oppbygginga av senteret, utstillinger og kurstilbud.


– Naturbruk.
Lokal tradisjonell naturbruk må stå sentralt. Gjennom bilder, tekst og utstillinger skal senteret dokumentere den naturbruken som har vært og den som er i vår tid. Dette gjelder både reindrift, jakt, fiske og annen utnytting av naturen.


– Språk
Senteret må bruke flere språk for å nå mange målgrupper, men så mye som mulig av materialet ved senteret skal være tilgjengelig på samisk. Dette betyr at senteret må knytte til seg både samiskspråklige fagfolk og naturbrukere med god kunnskap om samisk naturterminologi og delta i utviklinga av samisk språk innafor naturfag. (Det i gangværende samarbeidet med Artsdatabanken er et eksempel på dette.)


– Kultur
Senteret skal vise sammenhengen mellom naturen og samisk kultur og aktivt bruke samiske kunstnere og duodjiutøvere i utviklinga av utstillingene.


– Natursyn
Kan man snakke om et særegent samisk natursyn i forhold til et norsk? Hva går det i såfall ut på? I hvilken grad er dette praktisert i dag? Og hvilke konsekvenser bør det i såfall få for naturforvaltning og nasjonalparkforvaltning i samiske områder?


– Mat
Natursenteret bør gjennom både kafeteria, salg, utstillinger og kurs fremme lokale og samiske mattradisjoner.


– (Kom gjerne med flere forslag)

5.6.3. Natursenter og nasjonalparksenter

I Finland kalles alle nasjonalparksentre for natursenter (luontokeskus - luondduguovddáš).
(Foto: SL)

Vi har kalt det foreslåtte senteret i Guovdageaidnu for meahcceguovddáš/natursenter. Det har hele tida vært meninga å integrere nasjonalparksenter for eksisterende og evt. framtidige verneområder i dette, men med dette navnet vil vi understreke at senteret skal ha et videre mål enn å vise nasjonalparker og verneområder. Natursenteret vil omfatte natur, naturbruk og naturinngrep i hele Guovdageaidnu kommune og tildels ut over det.

Det bør ikke være noen motsetning mellom denne målsettinga og det å få status som nasjonalparksenter. Miljødirektoratets retningslinjer for nasjonalparksenter tilsier at de funksjonene vi har foreslått lagt til natursenteret, godt kan forenes med et nasjonalparksenter. Eksisterende nasjonalparksenter er ikke utelukkende konsentrert om nasjonalparker, men mange gir også generell informasjon om natur og kultur i den regionen de er etablert. Det er heller ikke alle som har nasjonalparksenter i navnet. F.eks. er Stabbursnes naturhus nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Dette informerer også om andre sider ved naturen i Porsanger og om samisk og kvensk kultur. Ei rekke andre nasjonalparksenter i landet har navn som bresenter, fjordsenter osv. som viser at de har et bredere fokus enn bare en nasjonalpark. Det bør derfor ikke være noe i veien for at senteret som får status som nasjonalparksenter for Øvre Anárjohka og evt. andre verneområder, får navn som Guovdageainnu meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter eller et annet navn, og at dette også omfatter andre sider ved naturen og andre målgrupper enn det som er kjernefunksjonene til et nasjonalparksenter.

Et vesentlig spørsmål er hvilke målgrupper senteret skal være retta inn mot. Fra starten av forprosjektet for natursenter har vi bygd på at lokale utdanningsinstitusjoner og øvrige lokalsamfunn skal være minst like viktig målgruppe som turister. Nasjonalparksenter er ofte innretta vesentlig mot turister, men Miljødirektoratets retningslinjer vektlegger også lokalbefolkning og skoler, så det ikke trenger å være noen motsetning her.

Forskjellige syn på naturforvaltning hos lokalbefolkning og sentrale myndigheter vil derimot kunne påvirke både forvaltninga av nasjonalparken og etableringa av senteret. Det er derfor nødvendig her å si noe både om bakgrunnen for oppretting av nasjonalparker og for motstanden som har vært fra mange lokalsamfunn.

På nettsida vår har vi lagt ut en god del informasjon om verneområder (http://meahcci.info/vern-n.htm). Mye av dette kan brukes som grunnlag for utstillinger i nasjonalparksenteret. Informasjonen bør ikke bare ta opp plante- og dyrelivet i nasjonalparken, men også hvilken bruk lokalbefolkninga og evt. andre har gjort av området gjennom tidene og hvordan det brukes i dag. For Øvre Anárjohka nasjonalpark med utreda utvidingsområde vil vi nevne noen av de temaene som kan være aktuelle for utstillinger:

Mange av disse temaene er også aktuelle for andre eksisterende eller planlagte verneområder, og for områder som ikke er foreslått verna.

Det kan også være aktuelt for et nasjonalparksenter å informere spesielt om andre eksisterende og evt. foreslåtte verneområder.

I tillegg til funksjonen som nasjonalparksenter er det aktuelt å bygge opp spesielle utstillinger/aktiviteter knytta til våtmark, rovdyr og verdensarv, og å søke autorisasjon fra Miljødirektoratet for besøkssenter for hvert av disse temaene.

5.6.4. Samordning og samlokalisering

Eksempel på samlokalisering: Ved Nordland nasjonalparksenter er det også kontor for Statskog, Midtre Nordland nasjonalparkstyre og SNO.
(Foto: SL)

Nasjonalparksenter er ofte samordna med en eller flere andre institusjoner. Nasjonalparksenteret kan være en av flere funksjoner ved et natur- eller kultursenter. Det kan også være samlokalisert med flere sjølstendige institusjoner eller lokalkontor av institusjoner med videre virkeområde. Ei aktuell samlokalisering er at nasjonalparkforvalter har kontor på nasjonalparksenteret og at nasjonalparkstyret har sine møter der. Andre mulige samarbeidspartnere er f.eks. lokalkontor for SNO, FeFo, Statskog eller reindriftsforvaltninga. Det forekommer også at nasjonalparksenter er samordna med kommunekontorer slik at inngangen er gjennom det kommunale servicekontoret (eks. Lierne).

Som nevnt skriver Sametinget i sin arealmelding: "Arbeide for at nye nasjonalparksentre etableres i tilknytning til eksisterende samiske institusjoner." På den ene sida kan ei slik samordning gjøre det lettere å få etablert nasjonalparksenter gjennom samlokalisering. På den andre sida vil det kunne bidra til å styrke det samiske perspektivet ved nasjonalparksenter i samiske områder, noe som i dag er svært varierende. (Se vedlegg 3) Etter at dette blei skrevet i 2009, har det vært i alle fall ett eksempel på lokaliseringsstrid. Det gjelder informasjonssenter for Varangerhalvøya nasjonalpark, der Sametinget og Nesseby kommune engasjerte seg for å få dette i tilknytning til samiske institusjoner i Nesseby, men tapte og senteret blei plassert i Kiberg i Vardø i et ikke-samisk miljø.

For nasjonalparksenter/informasjonskontor for Øvre Anárjohka nasjonalpark er det ei rekke eksisterende og planlagte institusjoner som i prinsippet kan være aktuelle for samordning og/eller samlokalisering: Guovdageaidnu: Sametingets kontorer, Samisk høgskole, Samisk videregående skole og reindriftsskole, Beaivváš Sámi Teahter, Det internasjonale reindriftssenteret, Kunstnersenteret Dáiddadállu, Bildesamlinga Govvagiisá, Gilišillju (RiddoDuottarMuseat), planlagt Dokumentasjonsenter for Alta-saka, SNO, reindriftskontor.
Kárášjohka: Sametinget, Samisk videregående skole, Beassi kultursenter, De Samiske Samlinger (RiddoDuottarMuseat), SNO, reindriftskontor ....?

Det er vanskelig å si hvilke av disse som er mest aktuelle. Når man kommer noe lenger i planlegginga kan man på hvert sted å invitere de forskjellige institusjonene til et møte og spørre i hvilken grad det er aktuelt for dem å samarbeide om nybygg eller leie av lokaler.

Både Guovdageaidnu og Kárášjohka kommune har et sterkt ønske om å få nasjonalparksenter i egen kommune. Å få to helt sjølstendige senter som bygges opp uavhengige av hverandre, begge med finansiering fra Miljødirektoratet, vurderer vi som urealistisk. Direktoratet sier den store utbygginga av nasjonalparksentra er avslutta, men noen få nasjonalparker har likevel fått støtte til senter etter dette. Det finnes i dag ingen ferdig pott for nye nasjonalparksentra på statsbudsjettet, og det må arbeides politisk for å få dette inn igjen, eller for å få en særbevilgning. Vi mener at man her har en svært god begrunnelse, og at denne må brukes aktivt. Hovedargumentet er at det ikke finnes noe samisk nasjonalparksenter, og at man her har det beste grunnlaget for å bygge det opp. Dette vil også kunne virke som en inspirasjon og kunnskapskilde for å styrke det samiske perspektivet ved andre nasjonalparksentre. Samtidig kan vi vise til at ingen andre nasjonalparksentre har noen presentasjon av Øvre Anárjohka, eller for den sagt skyld forutsetninger for å gi det. Likevel er det fare for at denne bevilgninga sitter langt inne hos direktorat, departement og regjering, og at dette gjelder uansett hvilke partier som sitter i regjering. Derfor er det vår oppfatning at forutsetningen for å vinne gjennom og få bevilgning til nasjonalparksenter er at kommunene klarer å samarbeide, finne fram til et kompromiss og sende en felles søknad, gjerne gjennom nasjonalparkstyret.

Det er 130 km mellom kommunesentrene og kommunene har derfor forskjellig grunnlag for målgruppene, både når det gjelder skoler, lokalbefolkning og i stor grad også turister. Mange, trolig de fleste som ville besøke et nasjonalparksenter i Guovdageaidnu er folk som ikke ville besøkt det i Kárášjohka og omvendt. Dette tilsier at sjølve kjerneinformasjonen om nasjonalparken bør være i begge kommuner. Det er mulig å lage ei bildeutstilling i flere eksemplarer, og denne kan settes opp i hvert av kommunesentrene og også evt. andre steder i eller utafor kommunene. Det kan også være aktuelt å utarbeide databaser over natur og lokalt naturbruk, som vil være tilgjengelig fra skjermterminaler i hver kommune. Disse kan dels lages felles, dels med lokale varianter.

I forhold til nasjonalparken har Kárášjohka et fortrinn foran Guovdageaidnu, at avstanden fra bilveg til starten på nasjonalparken er mye kortere. Dette tilsier oppbygging av en egen inngangsportal ved Bassevuovdi, etter mønster av tilsvarende i Pasvik[28] og Reisa[29]. Denne kan bygges ut med overnattingstilbud, utstilling om nasjonalparken og salg av kart og andre ting man trenger for tur i nasjonalparken. Her kan også evt. formidles guida turer (krever kanskje endring i verneforskrift.)

Hovedbasen for et nasjonalparksenter/natursenter bør etter vårt syn likevel være i Guovdageaidnu. Argumenter for dette er:

I samband med dette forprosjektet har Naturvernforbundet i Ávjovárri kontakta Karasjok kommune for å få et møte om dette. I første omgang var kommunen ikke interessert i noe møte før de var ferdige med å utrede saka, men seinere tok de kontakt og ville ha samarbeid. Det har likevel ikke blitt noe møte ennå, bl.a. fordi kommunene først ville få i gang nasjonalparkstyre.

5.6.5. Tilrettelegging for turister til Øvre Anárjohka

Oppslag på TV2 om vegen til Šihččajávri, 2011

Ved opprettinga av nasjonalparker på 1960- og 1970-tallet var nasjonalparkene først og fremst naturverntiltak, og det blei ikke satsa spesielt på turisme i nasjonalparkene. Etter hvert har turismesatsinga blitt mer framtredende. Ei forutsetning for å få autorisasjon som nasjonalparksenter med den finansieringa som følger med, er at det blir lagt til rette for turismen.

Øvre Anárjohka er en av de nasjonalparkene i Norge som er vanskeligst tilgjengelig. Det finnes verken veier eller merka stier i nasjonalparken, og det er heller ikke så enkelt å komme til denne. Både på Guovdageaidnu- og Kárášjohka-sida er det vel 50 km i luftlinje fra kommunesenteret til nærmeste grense til nasjonalparken. Lettest tilgang er det i dag fra Karasjok, der det går en ganske dårlig veg opp Anárjokdalen fram til Bassevuovdi, som er ca. 6 km fra grensa til nasjonalparken. Denne vegen blir ikke brøyta på vinteren og siste del av vegen er bare egna for terrengbiler. På finsk side er det her god helårsveg til Aŋŋel. Der man kan ro / gå på isen over til Bassevuovdi. Dersom man ønsker økt turisttrafikk i retning nasjonalparken fra Karasjok, er det trolig nødvendig enten med opprustning av vegen på norsk side, eller med bru over elva/grensa ved Aŋŋel/Bassevuovdi.[30]

Det er i dag få turister, og også få fra lokalbefolkninga, som drar inn til nasjonalparken fra Guovdageaidnu. Avstanden fra vestgrensa for nasjonalparken til nærmeste veg av normal standard er 30-40 km i luftlinje og en del lenger i terrenget. Fra Šihččajávri er det noe kortere, ca 25 km. Vegen mellom Šihččajávri og Rv. 93 nær Áidejávri er 12,5 km og i dårlig stand. Denne er mest egna for terrengbiler og ikke å anbefale for vanlige personbiler. Om man skal satse på turisttrafikk på denne vegen må den rustes opp, men hittil har ingen villet ta ansvar for denne vegen.[31] Det går ei åpen barmarksløype og skuterløype fra Ávži til Buolžajávri nær nasjonalparken (ca. 50 km) og ei displøype fra Šihččajávri. Løypa fra Šihččajávri til Buolžajávri er ikke lett farbar, bl.a. fordi man må krysse elver, men der er ingen bruer. Det er mulighet for overnatting på Šihččajávri fjellstue, men ellers ingen fjellstuer eller åpne hytter på noen av disse strekningene, i alle fall ikke på norsk side av grensa.

Det kan være mulig å nå nasjonalparken fra finsk side, ved å kjøre østover fra Hetta til Nunnanen og derifra nordover til Kalmankaitio. Derifra er det ca. 10 km å gå til grensa, og til nasjonalparken.

For å få godkjenning av myndighetene til å opprette et nasjonalparksenter i Guovdageaidnu er det trolig nødvendig å gjøre noen tiltak for å gjøre tilgjengeligheten bedre fra den sida. Det første er å opplyse om de muligheter som er i dag. Det neste er å se på muligheter for merking av løyper for fotturister, og for overnatting og informasjon på nærmeste befolka utgangspunkt for turer i retning nasjonalparken (Šihččajávri, Ávži) og langs vegen. Det bør ikke bygges store turistanlegg, men bør vurderes å bygge enkle hytter eller gammer for overnatting, og/eller legge til rette for telte- og rasteplasser på steder som kan merkes av på kartet. Det kan og være aktuelt å legge til rette for overnatting ved Buolžajávri. Der er i dag bare reindriftshytter og ei hytte for reindriftsforvaltninga, og ingen overnattingsmuligheter for turister. Siden løypa dit i prinsippet er åpen, er det mulig for turister å leie skuter eller ATV i Guovdageaidnu og kjøre dit, men spørsmålet er om det er ønskelig å legge til rette for slik trafikk.

På finsk side er det flere hytter ved Bievrrašjávri (Pöyrisjärvi). Av disse er ei åpen, ei kan leies fra natursenteret i Hetta, og noen kan leies fra turistbedrift i Neahkkil (Näkkälä). Dit er det omlag 15 km i luftlinje fra Šihččajávri og omtrent like langt fra Neahkkil. (Det bør undersøkes nærmere hvordan terrenget er og hva som må gjøres med tilrettelegging av grensepassering, kryssing av reingjerder.)

De nevnte tiltaka gjelder bare for tilgang fram til grensa for nasjonalparken. Når det gjelder tilgjengeligheten innafor nasjonalparken, setter nåværende verneforskrifter forbud både mot reising av bygninger, mot merking av stier og organiserte gruppeturer. Det eksisterende utkast til forvaltningsplan ser ut å gå inn for å lempe litt på disse reglene, men det er uklart om det vil bli endringer. Man bør derfor i første omgang konsentrere seg om å gjøre tilgangen lettere fram til grensa for nasjonalparken.

Før man evt. foreslår tiltak som medfører bygging eller utbedring av veier og overnattingssteder, må dette diskuteres med dem som mest bruker områdene i dag. Vi har allerede kontakt med beboer på Šihccajávri om dette, men det må diskuteres og undersøkes mer før vi kan gi noen sikker konklusjon. På den ene sida bør nasjonalparken bli noe mer tilgjengelig, på den andre sida ønsker vi ikke å legge opp til så stor turisttrafikk at dette vil bli betydelig belastning på naturen og hinder for reindrift og lokal høsting av naturen. Ei tilrettelegging for turisme bør komme lokalbefolkninga til gode, f.eks. gjennom deltaking i tilretteleggingstiltak og ved salg av tjenester og varer til turistene.

Ved andre nasjonalparker og i debatt om oppretting av nye har det vært ytra ønske om at organiserte turer bare skal skje med lokal guide. I forbindelse med planen om Goahteluoppal/Muvrrešáhpi nasjonalpark/landskapsvernområde foreslo det lokale arbeidsutvalget tatt inn i verneforskriften: "Organisert ferdsel er kun tillatt i regi av bedrifter og foreninger med tilhold i Kautokeino kommune". Dette blei avvist av Fylkesmannen, som mente det ikke var anledning til å lage slike bestemmelser.

5.7. Besøkssenter våtmark

5.7.1. Ramsarområder

Tanamunningen naturreservat er et av de fire Ramsar-områdene i Finnmark
(Foto: Øystein Hauge)

Utgangspunktet for våtmarksentre er Ramsarkonvensjonen av 1971 om våtmarker av internasjonal betydning for vannfugler. I Norge er det nå 63 våtmarksområder som er verna etter Ramsarkonvensjonen. Disse er også verna etter nasjonal lov som naturreservat, landskapsvernområde eller fuglefredningsområde. I Finnmark er det fire Ramsar-områder, som alle er naturreservat: Slettnes, Stabbursnes, Tanamunningen og Pasvik. Det er altså nå ingen Ramsar-områder i Guovdageaidnu og heller ingen verneområder der våtmark står sentralt.

5.7.2. Våtmarkssentre i Norge

Sothøner og stokkender i Mosvatn ved Stavanger, del av Jæren våtmarksenter
(Foto: SL)

I 2011 utarbeida ei gruppe nedsatt av Direktoratet for Naturforvaltning en handlingsplan med forslag til kriterier for autorisering av våtmarkssentre.

Miljødirektoratets krav til våtmarkssentre:

Det er nå ti våtmarksentre i Norge, derav seks er autoriserte. De første fem sentrene blei autorisert i 2012. I 2015 blei det utlyst en autorisasjon. Det kom ni søknader, men bare en skulle innvilges. De autoriserte våtmarkssentrene er:

Det er altså ingen våtmarkssentre i Nord-Norge, men blant søkerne som ikke nådde opp i 2015 var Balsfjord i Troms.[33]

5.7.3. Våtmarkssenter i Guovdageaidnu?

Ginaljeaggi er et av de foreslåtte naturreservata i Guovdageaidnu og ligger bare få km fra kommunesenteret
(Foto: SL)

I Guovdageaidnu er det flere tusen vann, og myrer utgjør en stor del av arealet. Her er et rikt dyre- og planteliv, og våtmarkene i kommunen er særlig kjent for vade- og svømmefugler, derav svært mange hekker her. De zoologiske og botaniske verdiene i våtmarkene er grunnlaget for at et titall større og mindre våtmarksområder har blitt utreda med sikte på oppretting av nasjonalpark eller naturreservat. Våtmarksverdiene var en av hovedbegrunnelsene for forslaget om oppretting av nasjonalpark ved Goahteluoppal. I Forslag til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark av 2010 er ni våtmarksområder som helt eller delvis ligger i Guovdageaidnu kommune foreslått verna som naturreservat. Disse områdene er nærmere beskrevet på vår nettside, http://meahcci.info/vern-n.htm.

Det er en rik naturbruksstradisjon knytta til våtmarkene. Dette gjelder bl.a. skjæring av sennegras og elvesnelle (for foring av rein), utmarksslått av høy, bærplukking, fiske[34] og jakt på vannfugler.

Uavhengig av hvilken vernestatus de nevnte våtmarksområdene i Guovdageaidnu vil få i framtida, mener vi disse bør kunne gi grunnlag for oppretting og autorisasjon av et våtmarkssenter. Et besøkssenter for våtmark vil angå hele befolkninga i kommunen, da alle har et forhold til våtmarkene. Det vil kunne øke kunnskapen om hvilke verdier vi har her og forståelsen for nødvendigheten av å ta vare på disse. Derfor vil også et våtmarkssenter kanskje kunne bidra til å løse konfliktene rundt planene om fredning av våtmarker. Sammenligna med et nasjonalparksenter vil et våtmarkssenter lettere kunne gi tilbud til både lokalbefolkning og turister på alle nivå, ettersom mange våtmarkene er lettere tilgjengelige fra bilveg, og det er mulig å lage f.eks. naturstier og fugletårn nokså nært kommunesenteret eller mindre tettsteder. Ut fra dette bør natursenteret i Guovdageaidnu legge opp til også å være et våtmarkssenter og søke om autorisasjon og finansiering som dette.

5.8. Besøkssenter rovdyr

Bjørn i Namskogan familiepark
(Foto: Eva McMaster)

Det er tre autoriserte rovdyrsentre i Norge, i Flå i Buskerud, Namskogan i Trøndelag og Bardu i Troms. Alle har samlokalisering med dyreparker. Det virker som disse bare eller hovedsakelig er opptatt av de fire store rovdyra.

Tradisjonelt finnes i Guovdageaidnu kommune og i tilknytta reinbeiteområder alle de fire store rovpattedyra: ulv, bjørn, gaupe og jerv, og ei rekke mindre rovdyr som rødrev, fjellrev, røyskatt, snømus, mår og oter. I tillegg er her i alle fall en rovdyrart som ikke naturlig hører til her, mink. Av rovfugler er det mange arter av ørner, våker, hauker, falker og ugler. Særlig har det vært mye sjeldne rovfugler langs Alta-Guovdageaidnu-vassdraget nord for Máze, og det er gjort et grundig arbeid med å dokumentere disse.

De største rovpattedyra og rovfuglene har ofte skapt problemer for reindrifta, både med å drepe kalver og svake dyr og med å skremme reinen slik at flokkene blir spredd.

Et besøkssenter rovdyr vil måtte både vise rovdyrene og deres liv, jakt på dem og trusler mot dem, og de problema som reindrift og annen beitenæring har med rovdyr. Det er viktig å gi ei balansert framstilling der flere sider kommer fram.

Vi mener det bør være godt grunnlag for ei rovdyravdeling ved natursenteret og at denne får autorisasjon som Besøkssenter Rovdyr. Vi ønsker å vise ALLE rovdyr i området, ikke bare de store, men store og små rovpattedyr, rovfugler og rovfisk, og vise deres rolle i økosystemet og næringskjeden. Vi ønsker ikke å ha noen dyrepark i tilknytning til senteret, da vi ikkje ønsker å bidra til å holde ville dyr i fangenskap.

5.9. Besøkssenter verdensarv

I Ávzi i Guovdageaidnu er det satt opp denne informasjonsplakaten om Struves meridianbue. Fra plakaten er det merka sti til toppen av Muvravárri. En liknende plakat er satt opp på Beskades ved stien til Luvddiidčohkka.
(Foto: SL)

På toppen av Muvravárri finner vi denne minnetavla om Struves meridianbue.
(Foto: SL)

Nåværende og tidligere Guovdageaidnu-ordfører på toppen av Muvravárri.
(Foto: SL)

I 1972 vedtok UNESCO – FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur – en konvensjon for beskyttelse av natur- og kulturarv, og i 1978 oppretta ei liste over verdensarvsområder. Fra starten blei tolv steder ført inn på lista, siden har den gradvis blitt utvida til den nå omfatter 1052 steder. Det kommer stadig nye søknader fra UNESCOs medlemsland til UNESCOs verdensarvskomite om å få tatt opp kultur- og/eller naturminnesmerker på lista. Det finnes ei liste med kriterier som etter revidering i 2005 består av ti punkter, derav minst ett må oppfylles. Verdensarvsstedene varierer i omfang fra enkelte bygninger, til større bygningsmiljø, byer eller store naturområder.

Det er svært varierende hvor mange verdensarvssteder de enkelte land har, lista blir toppa av Italia med 51 steder. Norge har 8 steder på lista, her i rekkefølge etter året de blei innført: Urnes Stavkirke (1979), Bryggen i Bergen (1979), Bergstaden Røros (1980), Helleristningene i Alta (1985), Vegaøyan (2004), Vestnorsk fjordlandskap (2005), Struves meridianbue (2005), Rjukan-Notodden industriarv (2015). To av verdensarvsstedene ligger helt eller delvis i Finnmark.

Muvravárri er et populært turmål, men litt for åpent og nakent til å tenne bål, så etter turen til toppen kan man trekke ned i skaret mellom Muvravárri og Bealljáš og koke kaffe.
(Foto: SL)

Luvddiidčohkka på Beaskađas er et av fjella som blei brukt i Struves meridianbuemåling
(Foto: SL)

I september 2017 arrangerte museene i Guovdageaidnu, Alta og Hammerfest felles tur til toppen av Luvddiidčohkka, med innlagte foredrag om meridianbuemålinga. Her er de fleste av deltakerne samla på toppen ved varden med minnetavla.
(Foto: SL)

Struves Meridianbue består av en rekke trigonometriske målepunkter, som i tida 1816-55 blei brukt til å berenge jordklodens omfang og flattrykkingen ved polene. Av i alt 33 punkter fra Staro Nekrasovka i Ukraina i sør til Hammerfest i nord, er fire i Norge, alle i Finnmark. To av disse er i Guovdageaidnu, Muvravárri nær Ávži og Luvddiidčohkka på Beaskáđas. Lettest tilgjengelig er Muvravárri. Ved Ávži, omlag 12 km frå Guovdageaidnu sentrum, er det laga en parkeringsplass, der det er satt opp informasjonsskilt om Struves meridianbue. Herfra går det merka sti til Muvravárri (ca. 3 km). Det er satt opp skilt fra RV 93 til hvert av de to Struvepunktene i Guovdageaidnu.

De to øvrige punktene i Finnmark er Lille Raipas i Alta kommune og Fuglenes i Hammerfest. Der er det satt opp ei meridianstøtte, som er en kjent turistattraksjon.

Regjeringa har utarbeida en "Plan for prioriteringer i arbeidet med å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene 2017-2026".[35] Til nå har det blitt gitt godkjenning for slike sentre i Alta, Geiranger, Vega og Røros. I denne planen står det:
"4) Struves meridianbue
Etableringen av et verdensarvsenter er forankret i nylig vedtatt forvaltningsplan for verdensarvområdet. Under forutsetning av lokalisering til eksisterende institusjon og basert på besøkstall, peker Gjenreisningsmuseet i Hammerfest seg ut som aktuell plassering. Det er behov for å utrede lokaliseringen nærmere, samt organisering, innhold og finansiering. En formidlingsstrategi for Hammerfest, Alta og Kautokeino kommuner må også utarbeides. Verdensarvrådet vil, når det er etablert, være sentralt i arbeidet med å planlegge senteret. Verdenarvkoordinator (deltid) opprettes i løpet av 2017, og funksjonen vil være viktig for planarbeidet. Planlegging og nødvendige vedtak i kommuner og fylkeskommune, bør kunne være i mål i 2019."

Den nevnte forvaltningsplanen var ferdig i 2016, og ansvarlig var Finnmark Fylkeskommune sammen med de tre berørte kommunene. Forslaget om lokalisering til Hammerfest på grunnlag av besøkstall er ikke nærmere begrunna. Det er sjølsagt flere som ser Meridianstøtta som er inne i byen enn som går på noen av de tre toppene i Alta og Guovdageaidnu, men det er ikke gitt at flere ville sett ei utstilling ved Gjenreisingsmuseet enn ved Alta Museum eller Natursenteret i Guovdageaidnu. Gjenreisingsmuseet er heller ikke noe spesielt naturlig sted for et besøkssenter for Struves meridianbue, da museet er oppretta for å presentere historia fra 2. verdenskrig og gjenreisinga, et hundreår etter målingene til Struve. For natursenteret vil det derimot være en naturlig forlengelse av vårt fokus på landskap og geologi og plasseringa av Guovdageaidnu i en større sammenheng. Guovdageaidnu er også den eneste kommunen i Norge som har to målepunkter på meridianbuen.

På dette grunnlaget bør Natursenteret kunne søke om autorisasjon som Besøkssenter verdensarv. I senteret bør det da gis informasjon på plakater og brosjyrer om Struves meridianbue generelt og om punktene i Guovdageaidnu og Finnmark spesielt, samt generelt om UNESCOs verdensarv.

Innafor samisk reindriftsområde i Nord-Sverige er det oppretta et verdensarvsområde kalt Laponia, basert på natur og samisk kultur. Det bør være grunnlag for å opprette noe tilsvarende tilknytta reindrifta i Vest-Finnmark. Dersom dette blir oppretta, vil det måtte utgjøre en vesentlig del av natursenteret og Besøkssenter verdensarv.

5.10. Besøkssenter villrein / tamrein

Hardangervidda nasjonalparksenter er besøkssenter for villrein.
(Foto: SL)

Det finnes to senter med status som Besøkssenter for villrein. Det ene er Hardangervidda nasjonalparksenter, som også kalles Norsk villreinsenter.[36] det andre ligger på Hjerkinn på Dovre, og blei åpna så seint som i 2015.

I Nord-Norge finnes det ikke lenger villrein, men her er svært mange kulturminner fra tidligere villreinfangst. I dag spiller tamreinen og reindrifta en minst like viktig rolle i naturen i nord som villreinen gjør i fjellet i sør. Natursenteret i Guovdageaidnu kan kanskje søke om å få en tilsvarende status som "Norsk tamreinsenter", evt. "Samisk tamreinsenter"?

Vi viser i denne sammenheng til det som er skrevet om reindrift i denne rapporten i kap. 3.2.1. og på nettstedet.[37]

Fotnoter

[1] Se boka Kemf, Elisabeth: The Law of the Mother. Protecting Indigenous Peoples in Protected Areas. Sierra Club Books 1993
[2] Sitat fra konsultasjonsmøte: "Sametinget mener det kan være hensiktsmessig å opprette ressursforvaltningsområde i samsvar med IUCNs vernekategori VI, som er en ny vernekategori fordi det på en bedre måte vil ivareta bærekraftig bruk og høsting. Departementet viser til at gjeldende naturvernlov ikke har en slik ressursforvaltningskategori, og at ressursbruk er ikke et mål for områdevern. Der målet med arealet er ressursbruk er ikke naturmangfoldsloven hovedadressaten, men ulike ressurslover og plan- og bygningsloven. Departementet foreslår derfor ingen endringer på dette punktet. Sametinget tar dette til etterretning."
[3] http://meahcci.info/referat010916.doc
[4] http://www.nordhordlandbiosphere.no
[4a] Konsekvenser for reiselivet av nasjonalpark på Varangerhalvøya
[5] http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf
[6] http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M696/M696.pdf
[7] http://designmanual.norgesnasjonalparker.no/logo/last-ned-logofiler
[8] https://naturvernforbundet.no/finnmark/searvvi-bargu/berit-anne-oskal-kemi-albmotmeahcci-guovdageainnus-vasahusat-bargolavdegottis-article23672-3057.html
[9] Presentasjon: https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13120845/Fylkeslag%20-%20Finnmark/peer.pptx Film: https://youtu.be/vzKXPP6VmqQ
[10] Jan Åge Riseth: Nasjonalparker og samisk reindrift. I: Skjeggedal/Overvåg (red): Fjellbygd eller feriefjell? Fagbokforlaget 2015. s. 156-179.
[11] Dette er omtalt i Barbara Helen Miller: Connecting and correcting : a case study of Sami healers in Porsanger. 2007
[12] Riseth / Solbakken / Kitti: Meahcásteapmi Guovdageainnus / Naturbruk i Kautokeino. Fastboendes bruk av meahcci i Kautokeino kommune og konsekvenser ved etablering av naturvernområder. Samisk Høgskole. 2010.
[13] http://sveinlund.info/miljo/nasjonalpark.htm Naturvernforbundet utarbeida i 2012 (?) ei brosjyre om forvaltning av verneområder. Denne nevnte verken reindrift eller annen samisk bruk, og blei så kritisert fra flere fylker at den blei trukket tilbake og omarbeida.
[14] I DNT si framstilling av egen historie (https://www.dnt.no/historikk/ ) står det: "Fjellet har alltid vært en velbrukt og rik ressurs for det norske folk, til samferdsel, seterdrift, jernutvinning, jakt og fiske. Fjellet som næringsvei har tusenårige tradisjoner for folket i fjellbygdene våre." Reindrift eller annen samisk bruk er ikke nevnt. Den første formannen i DNT var historikeren Yngvar Nielsen, som også er kjent for sin teori om at sørsamene kom til Trøndelag først i nyere tid. Tilfeldig sammenheng?
[15] Dette gjelder Várnjárga/Varangerhalvøya, Sievju/Seiland, Rávttošvuopmi/Stabbursdalen, Rohkunborri og Álddovuopmi/Ånderdalen.
[16] Mikkel Nils M. Sara: Siida ja siiddastallan. Å være en siida – om forholdet mellom siidatradisjoner og videreføringen av siidasystemet. UIT 2016 http://hdl.handle.net/10037/8558
[17] http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/Ovre-Anarjohka/. Lest 04.07.2017.
[18] Tina Solbakken: Det urørte landskapet i Øvre Anárjohka nasjonalpark
[19] Et eksempel på slik fornorsking av stedsnavn på kart er gjengitt her: http://meahcci.info/turist-n.htm#mest Mer om arbeidet med fornorsking av stedsnavn kan man lese i Kaisa Rautio Helander: Namat dan nammii. Dieđut 1-2008, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/177088/Diedut_2008_1_OMSLAG.pdf?sequence=1
[20] Midteng, Rein: Sámi kulturluottat muorain olggobealde Bajit Anárjoga álbmotmeahci. Fylkesmannen i Finnmark Rapport 2-2010.
[21] NOU 1978:18B, s. 31
[22] NOU 1986:13 Ny landsplan for nasjonalparker.
[23] Stortingsmelding nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge
[24] http://e24.no/naeringsliv/strid-om-gull-i-finnmark/3902975
[25] https://naturvernforbundet.no/finnmark/verneomrader/hva-slags-naturvern-trenger-vi-i-finnmark-article33895-2027.html
[26] https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1975-12-19-19?q=%C3%98vre%20Anarjokka
[27] http://meahcci.info/forvplananar.pdf
[28] https://www.facebook.com/122406347827218/photos/pcb.1184891571578685/1184880531579789/?type=3
[29] http://www.visitnorthtroms.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:visitor-point&catid=40&lang=no&Itemid=144
[30] https://www.nrk.no/sapmi/vil-bygge-privat-grenseovergang-mellom-norge-og-finland-1.13501260
[31] http://www.tv2.no/a/3566970
[32] http://miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Arrangementer/Sentersamling%20-%20V%C3%A5tmarksenter%20som%20sentertype%20oppdatert.pdf
[33] http://nye-troms.no/nyheter/ble-ikke-autorisert-som-vatmarkssenter/19.3500
[34] http://meahcci.info/fiske-n.htm
[35] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-for-prioriteringer-i-arbeidet-med-a-etablere-verdensarvsentre-ved-alle-de-norske-verdensarvomradene-2017-2026/id2554422/
[36] Hardangervidda nasjonalparksenter / Norsk villreinsenter, se vedlegg 3.
[37] http://meahcci.info/rein-n.htm


Til neste kapittel
Til starten på forprosjektrapporten